Lunds universitet, Juridiska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorsanställningarna.

Projektspecifik information

Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. En drastisk förändring är nödvändig för att ställa om byggindustrin och därmed kunna vara en del av en hållbar framtid. Om byggmaterial kan återanvändas istället för att en nyproducerad vara används minskar miljöpåverkan avsevärt. Att återanvända en byggvara försvåras dock av att byggsektorn är hårt reglerad. Det finns en stor vilja att återanvända material, men att inte använda byggvaror baserade på jungfrulig råvara kan innebära hinder och ett risktagande i en sådan utsträckning att man avstår.

Genom att skapa en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an dessa hinder och utför oberoende forskning vill vi möjliggöra en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor. Inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med fyra postdoktorer och ledande forskare vid LU, fokuserar vi på följande fyra forskningsfrågor: Policys och regler, Ansvar och kontraktsformer, Finansiella modeller och marknadsföring och Fjärrvärme och avfallsmål. Med ett team av forskare från flera discipliner som arbetar tillsammans möjliggör vi att post-doc-studenterna får handledning från många perspektiv. Forskningsfrågorna är en del av ett större sammanhang, där ett mål är att upprätta ett kompetenscenter för ett cirkulärt byggande vid Lunds universitet. Inom detta centrum delas kunskap mellan akademin, lokalsamhällena och byggbranschen.

Ämne

Fastighetsrätt

Ämnesbeskrivning

Den postdoktor som denna utlysning specifikt avser ska fördjupa sig inom temat ”ansvar och avtalsformer”. Följande frågor står i fokus:

 • Ansvar och garantier för återanvända material
 • Säkerhetsrättsliga frågor
 • Gränsen mellan fast egendom och lös egendom och vad som händer i övergången från fast egendom till lös egendom och tillbaka till fast egendom
 • Den ekonomiska säkerheten i samband med fastighetsförvärv

Traditionellt har fastighetsmarknaden baserats på markpriset. När marknaden också innehåller byggmaterial på fastigheten väcks många juridiska frågor. Detta arbete kommer att titta närmare på det svenska ramverket, men också titta på internationell lagstiftning. Det kommer också att sätta begreppet ”Byggnader som materialbanker” i ett svenskt sammanhang.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären.

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i fastighetsrätt, avtalsrätt och ersättningsrätt

Vikt kommer också att fästas vid:

 • Erfarenhet av forskning relaterad till fastighetsrätt
 • Erfarenhet av publicering i erkända forskningstidskrifter
 • Visad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp
 • Förmåga att samverka med olika samhällsaktörer
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med distansutbildning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • Personligt brev
 • Kortfattad curriculum vitae (CV)
 • Fullständig publikationslista
 • Kopia på doktorsexamensbevis
 • Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • Plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • De åberopade vetenskapliga arbetena
 • Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2717
Kontakt
 • Ulf Maunsbach, prefekt , +462221039, ulf.maunsbach@jur.lu.se
 • Per Samuelsson, professor, +462221058, per.samuelsson@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-25

Tillbaka till lediga jobb