Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Tjänsterna kommer att placeras på enheten Matematik LTH och Numerisk analys vid Matematikcentrum. Det första projektet finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT och ingår i projektet Geometrically Constrained Learning for Vision, som pågår 2021-2025, som gemensamma projekt mellan Lund och Linköping. Det andra projektet finansieras av det strategiska forskningsområdet eSSENCE och av Vinnova.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningsinriktningen för denna utlysning är för den första tjänsten geometriska metoder, optimering och maskininlärning för analys av bilder och bildsekvenser och för den andra tjänsten medicinska tillämpningar.

Forskningsprojekt
Det första projektet handlar om att använda homografier för navigering och rekonstruktion inom datorseende. En homografi är en speciell typ av projektiv transformation som kan användas för att relatera bilder av plana ytor tagna från olika positioner. Denna koppling mellan homografier och plan gör homografier särskilt användbara för många datorseende-tillämpningar, såsom navigering för drönare eller robotar, eftersom plana ytor är så vanliga i konstgjorda miljöer. Även när en yta inte är helt plan, kan den fortfarande approximeras lokalt av ett plan tillräckligt bra för att göra homografibaserade metoder användbara. En naturlig utvidgning är att använda epipolarvillkoret för att skatta den essentiella eller den fundamentala matrisen. Projektet syftar också till att inkorporera geometriska bivillkor i maskininlärningsmetoder, såsom djupa faltande artificiella neurala nätverk.

Det andra projektet handlar om att utveckla och analysera maskininlärningsmetoder för medicinska tillämpningar, såsom digital patologi för detektion och klassificering av prostatacancer, automatisk analys av scintigrafiska hjärtbilder och automatisk detektion av bröstcancer från ultraljudsbilder. En viktig aspekt är att utveckla robusta metoder, eftersom bildkarakteristik kan variera mellan olika labb och sjukhus. Det är också ofta nödvändigt att hantera begränsad tillgänglighet av träningsdata, till exempel genom olika augmenteringsmetoder, själv-lärande nätverk och autoencoders.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ett projektrelevant examensarbete.
 • Erfarenhet av programmering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga meriter:

 • Programmeringserfarenhet från exempelvis MATLAB, Python, C++, etc
 • Färdigheter inom datorseende och/eller maskininlärning.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns I Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Du ombeds även att svar på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2823
Kontakt
 • Anders Heyden, +46462228531
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-10
Sista ansökningsdag 2021-10-01

Tillbaka till lediga jobb