Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Av särskilt vikt för denna anställning är avdelningen för synkrotronljusforskning (www.sljus.lu.se) där doktorandanställningen placeras. Avdelningen har ca 50 anställda, varav hälften är doktorander.  Utöver ytfysik och magnetism, har avdelning en stark profil inom elektronspektroskopi, avbildningsmetoder och utveckling av nya metoder som nyttjar synkrotronljus.  Forskning om ljus-inducerade dynamiska processer inom molekyler och cluster är ett viktigt område där MAX IV synkrotronen i Lund (www.maxiv.lu.se), samt frielektronlasrar i Hamburg och laserkällor vid Lunds lasercentrum nyttjas.

Doktorandanställningen kommer att vara knuten till forskarskolan HELIOS (https://www.heliosgraduateschool.org/) som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Universität Hamburg, samt anläggningarna DESY och MAX IV.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med ett experimentellt forskningsprojekt med syfte att förstå hur molekyler reagerar på fotoexcitation, speciellt i övergången till specifika kvanttillstånd. Målet är att använda avancerade avbildningsmetoder för att följa utvecklingen av molekylär geometri på dess naturliga tidsskala. Det vetenskapliga målet med projektet är en djupare förståelse för hur molekylens geometri påverkas när den exciteras till en potentialyta som initierar dynamik i systemet, vilket leder till isomerisering, fragmentering eller till förlängning av bindningar. Den primära tekniken som används är multipartikel avbildning, eller reaktionsmikroskopet, och experimenten genomföras vid synkrotronljuskällor som MAX IV i Lund, SOLEIL i Paris, eller med pulsade laserkällor.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysiktas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Erfarenhet med programmering, dataanalys och MatLab/Python/COMSOL.

Önskvärda meriter

 • God samarbetsförmåga, förmåga att ta initiativ och att arbeta självständigt ses som positiva egenskaper.
 • Erfarenhet inom atom-, molekyl- och klusterfysik.
 • Erfarenhet med time-of-flight metoder.
 • Erfarenhet av avbildningsmetoder baserade på laddade partiklar.
 • Intresse av experimentellt arbete, utveckling av utrustning och provkällor.
 • Beredd att delta i ett lagarbete under längre experimentperiod vid stora forskningsfaciliteter (synkrotronljus anläggningar eller frielektronlasrar), vilket kan innebär flera resor årligen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3053
Kontakt
 • Stacey Ristinmaa Sörensen, +46 46 222 72 65
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-10-01
Sista ansökningsdag 2021-11-30

Tillbaka till lediga jobb