Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Magnus Jakobsson forskargupp på Institutionen för Immunteknologi utvecklar och använder avancerad masspektrometri för att besvara kliniska och molekylärbiologiska frågeställningar. Gruppen rekryterar nu dotorander för två oberoende projekt.

Tjänsten kommer att vara placerad på Instiutionen för Immunteknologi (www.immun.lth.se) på Medicon Village i Lund. Jakobssons forskargrupp är associerad med CREATE Health (www.createhealth.lth.se) och Lunds Universitets Cancer Center (www.lucc.lu.se), samt vara nära kopplade till infrastrukturen Proteoforms@LU (https://www.immun.lth.se/infrastructure/proteoformslu/). Projekt i forskargruppen utförs ofta nära samarbete med forskare vid andra fakulteter och lärosäten, samt företag. Pågående projekt är finansierade av Crafoordska stiftelsen, Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Fru Berta Kamprads stiftelse, Stiftelsen Cancera, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, samt Vetenskapsrådet. 

Arbetsuppgifter
Magnus Jakobsson forskargupp strävar efter att i) etablera ny kunskap kring cancer-relaterade molekylärbiologiska processer samt att ii) utveckla nya verktyg för effektiv diagnostik och behandling av ovarial cancer (OvCa). Projekten använder avancerad masspektrometri för att besvara kliniska och molekylärbiologiska frågeställningar och gruppen rekryterar nu två doktorander för två oberoende projekt.

Ange i ansökan vilket/vilka projekt du är intresserad av.

Projekt I: Nya arbetsflöden för masspektrometribaserad analys av post-translationella modifikationer (PTM).

Beskrivning: Proteiner regleras ofta genom så kallade post translationella modifikationer (PTM). PTMs är dynamiska och reglerar bland annat genuttryck och signalering (kommunikation) mellan celler. PTMs bestämmer proteiners funktion och är ett i dagsläget underutforskat fält och förväntas spela en nyckleroll i framtida precisionsmedicin och cancerbehandling. Projektet innefattar etablering och applikation av nya arbetsflöden för PTM-proteomik och praktiskt arbete med ett brett spektra av molekylärbiologiska tekniker, masspektrometri, samt bioinformatik.

Projekt II: Klinisk proteomik för fördjupad förståelse och förbättrad diagnostik av Ovarial cancer (OvCa).

Beskrivning: Ovarial cancer (OvCa) drabbar 1-2% av kvinnor och är kopplad till hög dödlighet. För att förstå sjukdomen kommer prekliniska modeller (stabila OvCa cellinjer) att utvärderas med ett spektra av omics-tekniker, som inkluderar proteomik, fosfoproteomik, och genomik. Dessa analyser förväntas avtäcka felreglerade signaleringsvägar (s.k. pathways) i OvCa celler. Läkemedel (inhibitorer) mot dessa pathways kan utvärderas i relevanta prekliniska modeller för effekt på kännetecken av cancer, såsom programmerad självdöd (apoptos) och cellväxt (proliferation). Projektet kan även innefatta selektion och karakterisering av rekombinanta antikroppar mot nya OvCa biomarkörer. 

Arbetsuppgifterna inkluderar molekylärbiologiskt arbete såsom odling och analys av celler. En betydande del av arbetet förväntas utgöra laborativt arbete och experiment som utvärderas med masspektrometri, samt bioinformatisk tolkning och presentation av motsvarande data. De anställda kandidaterna kommer att tränas i alla relevanta metoder.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Immunteknologi uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Praktisk erfarenhet inom minst ett av följande: cellbiologiskt arbete, proteinkemi, proteomik eller bioinformatik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Praktisk erfarenhet av masspektrometi
 • Praktisk erfarenhet av programmering (användning av R, Python eller liknande)
 • Dokumenterat vetenskapligt intresse/erfarenhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Vi avser att anställa 2 doktorander.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla personligt brev (500-750 ord) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och hur det specifika forskningsprojektet (Projekt I och/eller II) matchar dina intressen och/eller din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3765
Kontakt
 • Magnus Jakobsson, Biträdande Lektor, magnus.jakobsson@immun.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-30
Sista ansökningsdag 2022-01-19

Tillbaka till lediga jobb