Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Forskningens fokus ligger på experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Avdelningen utvecklar en ny aktivitet som fokuserar på magnetiska egenskaper. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av labbaserade tekniker som används vid stora forskningsanläggningar. Dessutom engagerar vi oss i utvecklandet av MAX IV-laboratoriet angående strålrör, experimentstationer, tekniker för synkrotronljus och acceleratorsystemen.

MAX IV (http://www.maxiv.lu.se/) är ett nationellt storskaligt forskningslaboratorium med anknytning till Lunds Universitet och beläget på cykelavstånd från Fysiska institutionen. Det förser forskare från Sverige och resten av världen med den mest briljanta synkrotronljuskällan och instrumentering för forskning inom områden såsom materialvetenskap, strukturell biologi, kemi och nanoteknologi.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känts som Nanometer Structure Consortium, grundat 1988, stöttar och koordinerar aktiviteter inom nanovetenskap och nanoteknologi vid Lunds Universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap och engagerar omkring 250 doktorander och forskare i ingenjörs-, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna vid Lunds Universitet. Dess vision är att föra samman de mest kreativa sinnena i en världsledande interdisciplinär forskningsmiljö för att hjälpa till att klara samhällets stora utmaningar genom att vidga gränserna för nanovetenskap. NanoLund driver Lund Nano Lab (http://www.nano.lu.se/lundnanolab-2), en toppmodern anläggning för nanofabricering.

För mer information om handledarna för projektet, vänligen gå till: http://www.nano.lu.se/pablo.villanueva och https://portal.research.lu.se/en/persons/maik-kahnt

Arbetsuppgifter

Röntgenstrålar har en unik egenskap att kunna undersöka prover i deras naturliga tillstånd, såsom celler, proteiner i lösning eller elektroniska apparater, potentiellt vid upplösningar ner till atomnivå. Ankomsten av diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) har öppnat ett helt nytt spektrum av applikationer tack vare deras oöverträffade briljans. Detta projekt har som mål att utveckla och etablera en ny röntgenavbildningsmetod med namnet röntgenptykografi med flera strålar, kapabel att exploatera hela flödet som finns att tillgå vid sådana anläggningar för att möjliggöra avbildning av stora prover och fler sorter. Särskilt kommer kandidaten att arbeta med utvecklingen och implementationen av algoritmer för att på det mest effektiva sättet rekonstruera data som ges av en sådan teknik och hjälpa till med att etablera ett sådant instrument vid MAX IV. Detta instrument kommer användas för att studera katalytiska reaktioner.

Projektet är beräkningsbaserat med en experimentell del. Den framgångsrika kandidaten får möjligheten att:

 • Delta i utvecklingen av en ny röntgenavbildningsteknik som exploaterar MAX IV:s unika förmågor.
 • Utveckla nya algoritmer för att bearbeta och analysera data som samlas in med röntgenptykografi med flera strålar.
 • Utföra experiment på katalytiska system för att hantera utmaningar inom hållbar utveckling.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysiktas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

För denna tjänst är följande erfarenheter meriterande:

 1. Erfarenhet av programmering: Python, MATLAB eller C++
 2. Erfarenhet av avbildningstekniker i någon del av det elektromagnetiska spektret.
 3. Erfarenhet av versionskontrollverktyg såsom Git.
 4. Erfarenhet av maskininlärning och stor data.
 5. Erfarenhet av 3D-avbildning och 3D-rekonstruktioner.
 6. Erfarenhet av vågpropagering, simulering och fasrekonstruktion uppskattas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3948
Kontakt
 • Pablo Villanueva Perez, 046- 222 38 13, pablo.villanueva_perez@sljus.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-12-09
Sista ansökningsdag 2022-02-18

Tillbaka till lediga jobb