Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

 

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna.

 

Projektspecifik information

Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. En drastisk förändring är nödvändig för att ställa om byggindustrin och därmed kunna vara en del av en hållbar framtid. Om byggmaterial kan återanvändas istället för att en nyproducerad vara används minskar miljöpåverkan avsevärt. Att återanvända en byggvara försvåras dock av att byggsektorn är hårt reglerad. Det finns en stor vilja att återanvända material, men det finns hinder som innebär osäkerheter ofta i en sådan utsträckning att man avstår.

 

Genom att skapa en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an dessa hinder och stödjer oberoende forskning vill vi möjliggöra en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor. Inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med fyra postdoktorer och ledande forskare vid LU, fokuserar vi på följande fyra forskningsfrågor: Lagar och styrmedel, Ansvar och kontraktsformer, Finansiella modeller och marknadsföring och Fjärrvärme och avfallsmål. Med ett team av forskare från flera discipliner som arbetar tillsammans möjliggör vi att post-doc-kandidaterna får handledning från många perspektiv. Forskningsfrågorna är en del av ett större sammanhang, där vi vill upprätta ett kompetenscenter för ett cirkulärt byggande vid Lunds universitet. Inom detta centrum delas kunskap mellan akademin, lokalsamhällena och byggbranschen.

 

Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktor-kandidaten  i Cirkulärt byggande: Lagar och styrmedel kommer att fokusera forskning gällande regleringar och styrmedel för en cirkulär ekonomi och återanvändning av byggmaterial. Forskningen kommer att inkludera analys av regleringar och styrmedel på såväl EU nivå som nationell och lokal nivå. Av specifikt intresse är harmonisering av lagar och styrmedel för en ökad användning av återvunnet av byggmaterial. Studierna på EU nivå kommer att vara övergripande men kompletteras med fallstudier på specifika material. Valet av fallstudier, dvs material, kommer att utgå från olika materials klimatpåverkan och använd volym inom byggsektorn. Studierna av specifika material kommer att möjliggöra analys av specifika hinder och möjligheter för en ökad användning av återvunnet av byggmaterial.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

Inom forskning:

 • Erfarenhet av forskning relaterad till ämnet
 • Erfarenhet av publicering i erkända forskningstidskrifter
 • Demonstrerade forskningskunskaper i systematiska litteraturgranskningar och insamling av empiriskt material (intervjuer, undersökningar, fokusgrupper och workshops)
 • Visad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp
 • Förmåga att samverka med olika samhällsaktörer
 • Erfarenhet av att arbeta med ”impact”

 

Inom området undervisning:

 • Erfarenhet av undervisning på plats och på distans
 • Erfarenhet av undervisning i en tvärvetenskaplig miljö
 • Erfarenhet av undervisning i ett internationellt klassrum


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4069
Kontakt
 • Lena Neij, +46462220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-09
Sista ansökningsdag 2022-01-25

Tillbaka till lediga jobb