Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen är en del av Institutionen för immunteknologi med forskning som spänner från avancerad teknikutveckling till biomedicinsk forskning. Huvudsakliga forskningsområden inkluderar immunonkologi, sensibilisering och biomarkörer. Avancerade teknologier används inom institutionen, inklusive genomik och transkriptomik, antikroppsutveckling baserad på fagdisplay, storskalig masspektrometribaserad proteomik och tillhörande bioinformatik. Institutionen ansvarar även för flera studentkurser och vi erbjuder högkvalitativa utbildningar på grund- och forskarnivå.

Arbetsuppgifter
Tjänstens forskningsinriktning ligger inom området antikroppsforskning, specifikt inom Antibodyomics med särskild tyngdpunkt på studier av antikroppar och deras roll i allergisk sjukdom. Kandidaten kommer att vara aktivt engagerad inom forskargruppen Molecular Evolution. Forskningsmiljön studerar mångfacetterade aspekter av antikroppar och deras utveckling, och nyttjar potentialen i antikroppsteknologi, next generation sequencing, bioinformatik, cellodling och immunologiska analyser för att utforska medicinska frågeställningar som i nuläget inte är väl tillgodosedda.

Kandidaten kommer att vara engagerad i att skapa transkriptomdata (nästa generations sekvensering inkl. enkelcellssekvensering) och proteomdata (masspektrometri) som beskriver humana antikroppar med fokus på allergisk sjukdom. Bioinformatisk analys av sådan data kommer att vara en kärnverksamhet. Vidare kommer gen- och proteinteknik samt immunologisk och immunokemisk analys med fokus på studier av antikroppars roll vid human allergisk sjukdom att vara en viktig del av doktorandprogrammet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Immunteknologi uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Att ha genomfört ett självständigt forskningsprojekt (såsom ett examensarbete eller liknande) inom området immunologi, immunteknologi och/eller bioinformatik.
 • En uttalad vilja att engagera sig i såväl experimentell som beräkningsforskning.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av användning av R och Python.
 • Dokumenterad, experimentell erfarenhet inom områdena genteknik och proteinteknologi (proteinproduktion, rening och karakterisering).
 • Dokumenterad, experimentell erfarenhet av immunkemiska analystekniker.
 • Dokumenterad experimentell erfarenhet av däggdjurscellodling och flödescytometri.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4083
Kontakt
 • Mats Ohlin, Prefekt, mats.ohlin@immun.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-14

Tillbaka till lediga jobb