Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science, LINXS, uppdrag är att främja vetenskap och utbildning med fokus på användningen av neutroner och röntgenstrålar, att attrahera världsledande forskare för korta eller längre forskningsvistelser och att skapa internationella nätverk.

Ämnesbeskrivning
Förståelsen av gränsytegenskaper hos material, vilket också inbegriper processer vid gränsytor som förändringar i struktur, morfologi och sammansättning, är av avgörande betydelse inom många vetenskapliga områden som i kemi, fysik, biologi och teknik. European Spallation Source (ESS) har identifierat ett dedikerat ytspridningsinstrument som ett instrument av hög prioritet i nästa fas av uppbyggandet av anläggningen (instrument 16-22). I Sverige har ett brett konsortium, som bygger på den stora kompetensen inom ytors fysik och kemi, bildats för att driva på ett svensklett projekt för att designa och konstruera ett sådant instrument på ESS. I detta projekt kommer vi att utveckla en konceptuell och teknisk design för ett världsledande neutronspridningsinstrument för studier av gränsyte-egenskaper som fullt utnyttjar de möjligheter som den unikt brillianta neutronkällan på ESS erbjuder. Detta projekt kommer att resultera i ett konkurrenskraftigt instrumentförslag för ett dedikerat grazing-incidence small-angle scattering (GISANS) strålrör (SAGA). Utformningen av instrumentet kommer att vara direkt beroende av de vetenskapliga kraven och industrins önskemål och kommer att utvecklas i samarbete med internationella partner. Resultatet av projektet kommer att vara ett instrumentförslag för nästa ESS-utlysning och en detaljerad plan för genomförandet, men projektet kommer också att bidra till teknikutvecklingen inom området.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att definiera nyckelparametrarna för SAGA-instrumentet. Detta inkluderar hur neutronerna når provet, provmiljö och detektorsystem samt hur mätningarna utförs. Detta arbete kommer att göras tillsammans med projektpartnerna. Designen som görs tillsammans med projektpartnerna kommer att utnyttja nya optiska komponenter, ny teknik och nya metoder för hur mätningarna utförs. Konceptet kommer att förfinas och simuleras med Monte-Carlo simuleringspaket McStas, och sedan jämföras med befintlig instrumentering. Postdoktorn kommer att fokusera på instrumentdesign med särskild tonvikt på teknisk utveckling, som anses vara nyckeln till framgång för instrumentförslaget. Särskild tonvikt kommer att ligga på att engagera universitet, institut och industri för att bygga, driva och använda GISANS-instrument. Projektet kommer att stödjas av ingenjörsresurser och experiment vid partneranläggningar.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktortjänsten kommer att placeras vid Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS), men arbetet innebär nära kopplingar till projektpartners vid svenska universitet och institut med verksamhet inom neutronspridning och arbetet kommer att utföras i nära samarbet med European Spallation Source, ESS.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Omsätta de vetenskapliga kraven till tekniska specifikationer.
 • Utvärdera instrumentkonceptet med hjälp av simuleringar.
 • Utföra förstudier av ny teknisk utveckling och innovativ optik.
 • Detaljerade simuleringar av strållinjens förväntade prestanda.
 • Detaljerade proof-of-concept-demonstrationer, inklusive prototyptestning, av ny teknik.
 • Samarbete med SAGA:s nationella och internationella partners.
 • Utföra uppsökande verksamhet för att sprida information om projektet till en bredare skara av intressenter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Bedömningen av ansökningarna kommer endast att baseras på kandidatens kvalifikationer enligt arbetsuppgifterna.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Självständigt tänkande och förmåga driver egen forskning inom området God samarbetsförmåga 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Övriga meriter av vikt vid bedömningen

 • Erfarenhet av design och handhavande av neutron- och/eller röntgeninstrument.
 • Tidigare erfarenhet av GISANS-experiment
 • Erfarenhet av ytspridningstekniker.
 • God kommunikationsförmåga.
 • Erfarenhet av ”ray tracing”-simuleringar.
 • Erfarenhet av prestandatester och benchmarking av instrumentering.
 • Erfarenhet av oberoende analys av spridningsdata.
 • Erfarenhet av avancerade instrumentutvecklingsprojekt.
 • Erfarenhet av arbete i en tvärvetenskaplig och internationell miljö.
 • Möjlighet och intresse att resa till internationella neutronforskningscentra.

  Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom SAGA-projektet samt bidra till dess framtida utveckling.

  Övriga krav:
  Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Erfarenhet av neutron- och/eller synkrotronröntgenspridning. Färdigheter i datormodellering och programmering, t. ex. med McStas och Python eller andra högnivåspråk.   

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) som träder i kraft den 1 februari 2022.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer
 • en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor),
 • kontaktinformation för minst två referenser.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4090
Kontakt
 • Tommy Nylander, professor , +46 46 222 8158
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 9562
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-15
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb