Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) är ett institut som är värd för forskning och utbildning för att hantera hållbarhetsutmaningar med ett kritiskt perspektiv och lösningsbaserade tillvägagångssätt. Våra forskningsprojekt fokuserar på fem hållbarhetsteman: klimatförändringar och motståndskraft, markanvändning och utveckling, stadsstyrning och transformation, energirättvisa och hållbarhet i energisystem och biologisk mångfald och naturresurshantering. Vår forskning bedrivs ofta i internationellt samarbete. LUCSUS strävar efter att katalysera förändringar, både på lokal och global nivå, för ett mer hållbart samhälle och en framtid. Utbildningsprogrammen på LUCSUS inkluderar ett magisterprogram (LUMES) och en forskarskola. LUCSUS arbetsspråk är engelska. Från och med 1 januari 2019 ingår LUCSUS i samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

Forskningsprojektet

Den framgångsrike kandidaten kommer att arbeta inom institutionens 4-åriga forskningsprojekt med titeln ” Under skogstaket - traditionell kunskap och jakt på vilda djur i den colombianska Amazonas” som startar i april 2022. Projektet kommer att få medel från Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) och kommer att leverera forskning av hög kvalitet tillsammans med relevanta policyrekommendationer.

Ohållbar jakt i tropiska skogar orsakar förlust av biologisk mångfald, påverkar människors matförsörjning och leder till nedgången av frö spridande djur i tropiska skogar, vilket i sin tur påverkar ekosystemfunktioner och kollagring, även i intakta skogar. Det övergripande målet med detta projekt är att analysera samspelet mellan formella och informella institutioner om jaktmetoder och deras konsekvenser för den biologiska mångfalden i tropiska skogar, skogsförstöring och människors försörjning. Forskning kommer att bedrivas kring följande forskningsfrågor:

1) Hur påverkar formella institutioner för skogsstyrning på nationell och lokal nivå användningen av skogsresurser och skogsfauna?

2) Vilka är de sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska faktorerna, inklusive lokala normer, traditionell ekologisk kunskap och informella arrangemang, som avgör användningen av skogsresurser och vilda djur i den colombianska Amazonasregionen? 

3) Vilka är konsekvenserna av jakt på skogsfauna för försörjning, långsiktigt bevarande av biologisk mångfald, tropiska skogars förmåga att binda och lagra kol och tillgången på timmer och andra skogsprodukter? 

4) I vilken utsträckning kan traditionell ekologisk kunskap utnyttjas i skogsstyrning på flera nivåer för att ta itu med förlust av fauna och stödja långsiktigt hållbar resursanvändning?

Allmänna kvalifikationer

Kraven för antagning till forskarutbildningskurser och utbildningsprogram (i enlighet med HF, kapitel 7, avsnitt 35) är att sökanden: uppfyller de allmänna och specifika behörighetskrav som lärosätet kan ha fastställt och anses i övrigt ha den förmåga som krävs för att dra nytta av kursen eller studieprogrammet (Svensk stadga 2010: 1064). En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för forskarutbildningskurser och utbildningsprogram om han / hon: har fått en avancerad examen, har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp tilldelades i den andra cykla eller har förvärvat väsentligt likvärdig kunskap på annat sätt i Sverige eller internationellt.

Kvalifikationer

De huvudsakliga forskningsuppgifterna för tjänsten kommer att vara nära kopplade till de bredare projektmålen och forskningsfrågorna (specificerade ovan). Den framgångsrika kandidaten kommer att bedriva oberoende och tvärvetenskaplig forskning som involverar skrivbordsbaserade och empiriska metoder. Metoder inkluderar en systematisk global litteraturöversikt om traditionell ekologisk kunskap och användning och förvaltning av tropiska fauna; nationell och regional politisk analys av jaktlagar och förordningar i Colombia; och fallstudieforskning på två studieplatser i den colombianska Amazonas med hjälp av blandade metoder (intervjuer och rollspel) med stöd av en etnografisk forskningsansats för att samla in data om samspelet mellan formella och informella institutioner och TEK kring fauna och jaktmetoder. Det geografiska fokusen är den colombianska Amazonasregionen. Fallstudier från andra länder kan fungera som kompletterande forskning. Den geografiska inriktningen innebär att doktoranderna måste engagera sig med nationella och lokala aktörer, men i första hand kommer forskning att bedrivas med inhemska och lokala skogsresursersanvändare i regionen genom t.ex. intervjuer, fokusgruppsintervjuer, etnografisk forskning. Den ideala doktoranden för tjänsten kommer att ha följande specifika kvalifikationer: 

• En magisterexamen i hållbarhetsvetenskap, ekologi, humangeografi, humanekologi, antropologi, naturvårdsvetenskap eller ett närliggande område.

• Ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning inom natur- och samhällsvetenskap, t.ex. att kombinera naturvårdsvetenskap med traditionell ekologisk kunskap och antropologi eller politisk ekologi eller liknande.

• Utmärkta färdigheter i spanska och engelska i tal och skrift.

• Ett starkt och dokumenterat intresse för tropisk skogens ekologi, naturvårdsbiologi, inhemska kunskaper och praxis och förmågan att kombinera insikter och metoder från olika vetenskapliga discipliner

• Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande      och internationell forskningsmiljö.

• Entusiasm att bidra till undervisningen på LUCSUS och att arbeta med masterstudenter.

• Erfarenhet av att arbeta med lokala och inhemska samhällen i Amazonasregionen

• Vilja att tillbringa längre tid i Colombia och förmågan att klara av tropiska skogsmiljöer

Önskade kvalifikationer

Dessutom stärker följande kvalifikationer en kandidats profil: 

• Erfarenhet av vetenskaplig publicering

• Erfarenhet av forskningsmetoder som är relevanta för projektet (t.ex. kvalitativa intervjuer, hushållsundersökningar, etnografiska forskningsmetoder, intressentworkshops, rollspel)

• Förtrogenhet med teorier och begrepp som är relevanta för projektet (t.ex. social-ekologissk systemteori)

Bedömningskriterier

Endast sökande som är behörig till forskarutbildning kan anställas till doktorandtjänst. Antagningen ska i första hand baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande kommer att bedömas utifrån ovan nämnda kriterier och i synnerhet deras förmåga att bedriva självständig forskning samt deras förmåga och intresse att bidra till ett nytt och utvecklande forskningsfält. Eftersom forskarutbildningen inom hållbarhetsvetenskap är krävande måste den sökande vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga krävs också, liksom kunskaper i engelska och spanska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras elektroniskt via Lunds universitets ansökningsportal. Ansökan ska innehålla:

Ett följebrev på engelska på max. 2 500 ord. Denna bör innehålla en kort presentation av dig själv, din motivation och dina kvalifikationer för att bedriva doktorandforskning. Brevet ska också innehålla ett uttalande om varför du skulle vilja arbeta med just detta projekt, hur dina kvalifikationer gör dig lämplig för tjänsten (med hänvisning till de specifika kvalifikationer och forskningsfrågor som anges ovan), och vilka individuella intressen och prioriteringar du vill ägna dig åt. inom projektets övergripande mål om din ansökan blev framgångsrik. Ett CV på engelska (max 2 sidor) som visar dina kvalifikationer för utbildningen på forskarnivå i hållbarhetsvetenskap (inklusive publikationer, om relevant) Examens- och betygsbevis. Ett exemplar av ditt examensarbete/uppsatser, motsvarande minst 30 hp (30 hp magisteruppsats, eller 15 hp magisteruppsats plus 15 hp kandidatuppsats). Namn och kontaktinformation för tre professionella referenser (obs: referensbrev krävs inte i den första ansökningsfasen).

Intervjuer kommer att genomföras med ett antal sökande under slutskedet av antagningsprocessen.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4096
Kontakt
  • Cecilia Kardum Smith, cecilia.kardum_smith@lucsus.lu.se
  • Torsten Krause, torsten.krause@lucsus.lu.se
Publicerat 2021-12-13
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb