Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
En doktorandtjänst utlyses härmed i ämnet Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Den fyraåriga doktorandtjänsten finansieras externt via projektet “Markanvändningens påverkan på växthusgasutbytet för savanner i Sahel”.

Huvudsyftet med projektet är att förbättra kunskapen kring utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och ekosystem i afrikanska savanner. Sahel, området söder om Sahara, är en av världens största semiarida regioner, och det finns tydliga indikationer på vegetationsförändringar i området. Analyser av satellitbilder visar på en kraftig ökning av grönska och detta kan ha en stark påverkan på hur området samverkar med det globala klimatet. Men inte bara klimatet utan även mänsklig aktivitet påverkar ekosystemen i regionen. Vi känner idag till lite om interaktionerna mellan klimat, markanvändning och ekosystemen i Sahel, och huvudsyftet med detta projekt är att utöka våra kunskaper om just dessa interaktioner. I detta projekt kommer vi göra mätningar av utbytet av växthusgaser mellan mark och atmosfär i Senegal, och projektet är ett internationellt samarbete med forskare från runt om i världen. Projektet är inte bara av relevans för att öka vår förståelse för växthusgasutbytet i semiarida savanner, utan är även av vikt för att länder i Sahel skall kunna fullfölja sina åtaganden enlig Parisavtalet.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet fokuserar på fältmätningar av den rumsliga och temporala variationen i växthusgasutbytet och har som syfte att besvara tre forskningsfrågor: 1) Vilka faktorer påverkar utbytet av växthusgaser mellan atmosfären och savannen i Sahel? 2) Vilka är de dominerande inslagen i savannens landskap som påverkar den rumsliga variationen i växthusgasutbytet? 3) Vad har det för konsekvens för växthusgasutbytet att konvertera savannen till jordbruksmark? För att besvara dessa frågor skall vi göra fältmätningar i savanner i Senegal. Vi driver för nuvarande en fältstation i Senegal sedan 20 år tillbaka och doktoranden skall analysera data som har samlats in. För att få en uppfattning om den rumsliga variationen skall doktoranden spendera en tid i Senegal och göra mätningar vid olika komponenter av savannens landskap för att se hur dessa påverkar växthusgasutbytet. Slutligen skall vi samarbeta med andra forskare som gör liknande mätningar över jordbruksmark i närheten, och doktoranden skall studera vilken påverkan konverteringen av savannen till jordbruksmark har på växthusgasutbytet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid start förväntas den sökande ha en universitetsexamen (M. Sc. eller motsvarande) i naturvetenskap, helst inom naturgeografi eller ekosystemvetenskap eller liknande. Påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande såsom publikationer, uppsatser eller dylikt på engelska är av stor vikt. Vi söker en självständig och kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Vi ställer höga krav på att denna person ska kunna arbeta målinriktat och självständigt med egna projekt såväl som med både svenska och utländska forskare i grupp och uppvisa god samarbetsförmåga. Vi söker en person som är engagerad och målinriktad och som med tydlighet kan ta ansvar för delar inom större forskningsprojekt, samt på ett självständigt sätt utföra sina arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete samt studier av interaktionen mellan mark och atmosfär är meriterande.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Följande meriter är kvalificerande:

Erfarenhet av eddy covariance fluxsystem. God förmåga att hantera stora datamängder. Erfarenhet av fältarbete Kunskaper inom växtekologi, framför allt inriktat mot savanner och de processer som styr växternas samverkan med sin omgivning. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Kunskaper i franska. Körkort.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, kontaktuppgifter till minst två referenser, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4163
Kontakt
  • Torbern Tagesson, forskare, +46 46 222 48 23, torbern.tagesson@nateko.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-11
Sista ansökningsdag 2022-02-11

Tillbaka till lediga jobb