Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningen kommer att bedrivas inom projektet ”Vård- och omsorgssystemets navigatörer – hur äldre förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag”. Ansvarig för projektet är professor Håkan Jönson, som kan ge mer information om tjänsten. Projektets ungefärliga innehåll beskrivs under en särskild rubrik nedan.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra en mindre del tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/2020-12/asp_socialt_arbete_20201126.pdf.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Undervisningen bedrivs på svenska med omfattande inslag av engelska. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandtjänst under denna period.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1) avlagt examen på avancerad nivå,
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildningen. Särskild vikt fästs vid den sökandes förmåga att självständigt, kreativt och kritiskt bedriva samhällsvetenskapligt forskningsarbete. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, forskningsplan samt eventuella forskningsmeriter. Åberopade meriter ska styrkas.

Sökande ska till sin ansökan bifoga en forskningsplan för en planerad avhandling om 4-5 sidor (laddas upp som Övrig fil). Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till planerad forskning (se vidare nedan).

Bedömningar grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Doktorandprojektet
Projektet syftar till att generera kunskap om hur äldre som har olika typer av hjälpbehov hanterar och ‘passar in’ vård, omsorg- och serviceinsatser i sina vardagsliv. Vilka strategier använder hjälpmottagaren för att få insatserna att fungera? Vad möjliggör respektive begränsar hjälpen? Hur ser relationerna ut? Projektet har en etnografisk design, och data som ska samlas in inkluderar en kartläggning av hjälpinsatser ur ett användarperspektiv, fördjupade intervjuer, deltagande observationer och äldres dagboksliknande avrapportering. Doktoranden förväntas arbeta tillsammans med projektets forskare inom flera av de studier som planeras. Exakt vilka studier som doktoranden ska genomföra bestäms tillsammans med projektets forskare. Projektet kommer att avrapporteras i form av en sammanläggningsavhandling och doktoranden förväntas därför skriva flera vetenskapliga artiklar, dels tillsammans med projektets övriga forskare, dels enskilt.

I den forskningsplan som ska bifogas ansökan förväntas den sökande skissera en eller flera delstudier som fokuserar på äldres hantering och koordinering av hemtjänst och hjälpinsatser såsom exempelvis hemsjukvård, färdtjänst och städning enligt RUT. Den inlämnade planen utgör i första hand ett arbetsprov till bedömningen av den sökandes förmåga att planera och bedriva forskning.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/94
Kontakt
  • Håkan Jönson, Professor, hakan.jonson@soch.lu.se
  • Kristina Göransson, Studierektor forskarutbildning, kristina.goransson@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2022-01-14
Sista ansökningsdag 2022-02-27

Tillbaka till lediga jobb