Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Aerosolforskning i Lund

Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete mellan institutionerna för designvetenskaper och fysiska institutionen samt medicinska fakulteten. Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa och miljö. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer och nanoteknologi. Mer information om forskargruppen https://www.eat.lth.se/forskning/luftburna-partiklar. Aerosolforskningen i Lund ingår också i flera multidisciplinära centrumbildningar vid Lunds universitet såsom CHIE (www.chie.lth.se), CAST (www.cast.lth.se), NanoLund (https://www.nano.lu.se/) och Metalund (www.metalund.lu.se).

Toxicitet hos luftburna partiklar

Exponering för luftburna partiklar påverkar vår hälsa negativt, men angående vilka partikelegenskaper det är som bestämmer toxiciteten, är kunskapsläget dåligt. Potentialen att bilda reaktiva syreinnehållande föreningar (ROS- reactive oxygen species) är en markör för partiklars toxicitet. Analyser av ROS-bildningspotential och dess korrelation med partiklarnas fysikaliska och kemiska egenskaper kommer att öka förståelsen för partiklarnas toxicitet och därigenom hur vi kan begränsa negativ hälsopåverkan av luftföroreningar. 

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet fokuserar i första hand på att studera toxicitet hos luftburna partiklar. Det kommer att involvera experimentellt arbete för att koppla partiklars ROS bildningspotential med deras fysikaliska och kemiska egenskaper. Vi kommer att bestämma ​rollen av den kemiska sammansättningen av kärnan av partiklarna och den organiska beläggningen på ROS-bildningspotentialen. Ett nytt instrument kommer att byggas för ROS-bestämning i realtid. Realtids- och offline-metoder för ROS-bestämning kommer att användas för partiklar från olika källor inklusive ljus, matlagning, e-cigaretter, mikroplaster, utomhusföroreningar (inklusive sot) såväl som deras blandningar för att fånga ”cocktaileffekter”. Detta eftersom toxiciteten hos blandningar kan vara annorlunda än för de enskilda komponenterna. Ett batteri med aerosolmättekniker som inkluderar aerosolmasspektrometri kommer att användas för att bestämma partiklarnas fysikaliska och kemiska egenskaper. Mätningar kommer att utföras i laboratorium, inomhus i bebodda bostäder, utomhus och på arbetsplatser. Arbetet är tvärvetenskapligt och kommer att utföras i nära samarbete med experter inom toxikologi, inomhusluftskemi, atmosfärsforskning och medicin.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. Exempel på ämnesrelevanta områden är fysik, kemi, nanovetenskap, miljövetenskap, miljöteknik, mikrobiologi och medicin. 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta experimentellt såväl som teoretiskt, driv, självständighet och uthållighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100, 5 kap). 

Instruktioner för ansökan

Ansök online. Ansökan, på svenska eller engelska, ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, kontaktinformation till två referenser samt övrigt som du önskar åberopa (rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/245
Kontakt
 • Aneta Wierzbicka, docent, aneta.wierzbicka@design.lth.se,+46462224014
 • Axel Eriksson, docent, axel.eriksson@design.lth.se,+46462229519
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-02-01
Sista ansökningsdag 2022-03-15

Tillbaka till lediga jobb