Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Litteraturvetenskap tillhör samma enhet på SOL som filmvetenskap, teater och Författarskolan. Litteraturvetenskap är ett av institutionens största ämnen med grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning. För närvarande utvecklas ett kandidatprogram i litteraturvetenskap med arbetsmarknadsinriktning som planeras starta höstterminen 2023. Kollegiets forskning omfattar olika studier i äldre, modern och nutida litteratur, komparativa studier i samarbete med språkämnen på SOL och andra lärosäten nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga samarbeten mellan humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Forskningsmiljön och seminarieverksamheten är livaktig och Centre for Scandinavian Studies bidrar med att skapa samarbeten inom forskning och utbildning med skandinaviska studier i Europa, USA och Kanada.

Arbetsuppgifter

Arbetet som biträdande lektor omfattar forskning (50%) och undervisning (50%). Anställningen har fokus på forskningsmeritering och en mentor kommer att finnas till hands som stöd till den biträdande lektorn. Den biträdande lektorn i litteraturvetenskap ska bidra till och utveckla forskningen inom någon av miljöns inriktningar. Huvudfokus är forskning i svensk och nordisk litteratur från 1600-talet fram till nutid. Den studeras med skilda metoder och teoretiska perspektiv: litteraturens, författarens, läsarens och läsningens mediala, kulturella och sociala förutsättningar; världslitterära och postkoloniala perspektiv på nordisk litteratur; barn- och ungdomslitteraturens roll i samhället och hur barn och ungdom gestaltas i litteraturen; författarskap, genrer och receptionsvägar i den europeiska litteraturens tidigmoderna historia. Pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning förväntas i första hand ske inom ramen för det nya kandidatprogrammet. Kursutveckling och undervisning på avancerad nivå kan bli aktuellt som ett led i anställningens pedagogiska meritering. https://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/forskning/

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande:

 • Avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap
 • Väl dokumenterad god behärskning av ett skandinaviskt språk i tal och skrift.
 • Dokumenterat god initiativförmåga gällande såväl forskning som utbildning
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Ytterligare krav för befordran

För befordran gäller att den sökande ska ha meriterat sig i sådan utsträckning att denne uppfyller kraven för antagning som avlönad docent enligt HT-fakulteternas riktlinjer, samt ska ha sökt och bör ha erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen 
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1596
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Christine Sarrimo, https://www.ht.lu.se/person/ChritineSarrimo
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-09-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb