Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Anställningen är placerad vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. På avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå upp till kandidatexamen, på avancerad nivå inom masterprogrammet för historiska studier (i samarbete med Historiska institutionen) samt på forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria som har nära samarbete med Nationella forskarskolan i historiska studier som leds av Historiska institutionen och där ytterligare fem svenska universitet ingår.

Idé- och lärdomshistoria i Lund har en förhållandevis bred forskningsprofil. Här finns en sedan länge etablerad filosofihistorisk tradition och en senare inriktning mot begreppshistoria. Vidare finns det en äldrehistorisk inriktning som främst ansluter till det kulturhistoriskt breda fältet ”early modern studies”. Till detta kommer flera forskares intresse för medicinhistoria liksom teknik- och vetenskapshistoria som ansluter till det tvärvetenskapliga fältet ”Science and Technology Studies (STS)”. Den stora bredden gör att forskare vid avdelningen ofta samverkar med forskare från andra ämnen och fakulteter. Några exempel är inom medicin med medicinhistoria, inom juridik med rättshistoria, inom naturvetenskap med astronomi och inom LTH med informationsteknik.

Arbetsuppgifter

Professorn ska delta aktivt i alla delar av avdelningens verksamhet. I professorns arbetsuppgifter ingår att leda och utveckla forskningen i idé- och lärdomshistoria, därutöver ingår också undervisning, handledning av doktorander och utvecklingsarbete. Professorn förväntas även aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet samt följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet och fakulteten liksom för samverkansuppdraget.

Professorn ska aktivt verka för att utveckla forskningen vid avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår att initiera och leda forskningsprojekt, såväl inom ämnet som i samarbete med andra ämnen och lärosäten, både nationellt och internationellt.

Professorn förväntas vid behov även kunna ta sig an kvalificerade ledningsuppdrag på institutionen och vid fakulteten liksom att i namn av samverkan kunna axla uppdrag i externa styrelser, råd och kommittéer där erfarenheter från forskning och högre utbildning efterfrågas.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Ett krav är doktorsexamen i idé-och lärdomshistoria eller annat relevant forskarutbildningsämne med motsvarande inriktning samt dokumenterad forskning om frågeställningar relevanta för idé- och lärdomshistoria.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är också ett krav. Om den sökande som tillsätts inte kan svenska när anställningen påbörjas kommer institutionsledningen tillsammans med den sökande att upprätta en bindande plan för inlärning av svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
  verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  • Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • Dokumenterat god erfarenhet av forskningsledning.
 • Dokumenterad förmåga att erhålla konkurrensutsatta forskningsmedel till projekt som gynnar utvecklingen av idé- och lärdomshistoria.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga i lokal miljö.
 • Erfarenheter av att samarbeta med forskare från andra ämnen, både nationellt och internationellt. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

De sökande som kallas till provföreläsningar och intervjuer kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den verksamhet som de ämnar bedriva inom ramen för eventuell anställning, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1692
Kontakt
 • Gabriella Nilsson, prefekt, https://www.kultur.lu.se/person/GabriellaNilsson/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-10-03
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb