Lund University, The Faculties of Humanities and Theology,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas. Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap och analysförmåga om religiösa företeelser i historia och nutid som är användbar i strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Professuren i missionsvetenskap med ekumenik möjliggörs genom flera donationer från Lunds missionssällskap (LMS) till Lunds universitet genom åren.

Professuren i missionsvetenskap med ekumenik omfattar ett vidsträckt område med forskning och undervisning i såväl aktuella som de historiska och teologiska delarna av missionsvetenskapen och inkluderar ekumenik med inriktning på religionsdialog och religionsteologi. Särskild vikt fästs här vid innehavarens kvalifikationer beträffande historiska och nutida möten mellan olika religioner och dialogen mellan dem, såväl i en europeisk kontext som på andra kontinenter. Inom professurens ansvarområde ligger även forskarutbildningen i global kristendom och interreligiösa relationer.

Missionsvetenskap med ekumenik har en viktig funktion som brygga mellan flera olika discipliner vid institutionen CTR söker därför en professor i missionsvetenskap som i sin undervisning och forskning kan knyta an till och bli en viktig samtalspartner för forskare och lärare inom t.ex. islamologi, judaistik, kyrkohistoria och systematisk teologi.

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för utvecklingen av undervisning, forskarutbildning och forskning i ämnet missionsvetenskap med ekumenik. Häri ingår: (1) egen forskning, (2) forskningsinitiering och forskningsledning, inklusive utarbetande av ansökningar om externa medel, (3) ledning av forskarseminariet och handledning av doktorander, (4) undervisning och kursutveckling på alla nivåer samt (5) administrativa uppgifter.
 • Professorn ska också samverka med kollegor från andra discipliner vid CTR och särskilt med kollegorna i kyrkohistoria och praktisk teologi inom ämnesområdet kyrko- och missionsstudier, aktivt bidra till internationaliseringen av undervisning och forskning vid CTR samt vid behov kunna åta sig akademiska ledningsuppdrag.

Det är angeläget att tjänsteinnehavaren aktivt närvarar i institutionsmiljön och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. Samtidigt är missionsvetenskap med ekumenik ett internationellt präglat ämne vilket innebär att ett avsevärt antal resor ingår i tjänsten.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Ytterligare krav för anställning är:

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Om den som tillträder anställningen inte behärskar svenska/annat skandinaviskt språk i tillräcklig grad för undervisning och kommunikation på arbetsplatsen upprättas en kompetensutvecklingsplan som preciserar hur den anställde ska kunna inhämta nödvändiga kunskaper och färdigheter i svenska inom en angiven tidsram. Planen utarbetas i samråd mellan anställd och närmaste chef.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
  verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  • Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning

 • erfarenhet av forskning om både historiska och nutida möten mellan kristendom och andra religioner samt dialogen mellan dem, såväl i en europeisk kontext som på andra kontinenter,
 • erfarenhet av att ha initierat och utarbetat strategiskt angelägna forskningsansökningar och erhållit externa forskningsanslag,
 • erfarenhet av ämnesövergripande samverkan inom undervisning och forskning,
 • erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer och med internationalisering inom högre utbildning och forskning,
 • goda ämnesrelevanta språkkunskaper utöver engelska,
 • erfarenhet av att ha arbetat med högre utbildning och forskning vid institution utanför Europa och Nordamerika,
 • erfarenhet av ekumenisk verksamhet och religionsdialog. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/

Utöver de dokument som enligt anvisningarna ska bifogas ansökan ska den sökande även bifoga en beskrivning av sin syn på uppdraget och hur vederbörande avser att utveckla ämnesområdet missionsvetenskap med ekumenik/global kristendom och interreligiösa relationer (max. 4 s.).

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1849
Kontakt
 • Blaženka Scheuer, blazenka.scheuer@ctr.lu.se
 • Sofia Kvarnbo, sofia.kvarnbo@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-10-15

Tillbaka till lediga jobb