Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Allmän språkvetenskap i Lund och anställningens innehåll

Allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum är en aktiv forskningsmiljö som bedriver forskning både inom ämnet och i samarbete med forskare utanför ämnet, lokalt, nationellt och internationellt. Det finns både ämnesseminarier och ämnesövergripande seminarier, och vi har ett tätt samarbete med Humanistlaboratoriet. Allmän språkvetenskap har som målbild att på tio års tid bli ett ledande centrum i lingvistik i Skandinavien med framgångsrika forskargrupper med såväl statlig finansiering som stora externa anslag.

Ämnet avser att ytterligare stärka och utveckla forskningen kring språkbruk, språklig variation och typologi, språkteknologi, historisk lingvistik, språklig struktur och betydelse, språkinlärning och flerspråkighet samt språklig representation och bearbetning. Metoder som används omfattar bl.a. fältarbete, korpusanalys, interaktionsanalys, psykofysiologi, hjärnavbildning och neurofysiologi. Vi söker nu en internationellt framstående forskare med dokumenterad expertis inom minst en av dessa inriktningar.

Ämnet har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå och vi handleder postdoktorer inom olika forskningsprojekt. Vi strävar efter att ge studenterna en bred utbildning av högsta kvalitet i centrala delar inom allmän språkvetenskap: grammatik, semantik, fonologi, pragmatik, diskurs, språkinlärning, typologi och språkbearbetning. Allmän språkvetenskap utgör vidare en vital del av Språk- och litteraturcentrums masterutbildning och forskarutbildning i språk och språkvetenskap. Våra kurser är populära och öppna för alla studenter inom de språkvetenskapliga inriktningarna vid Språk- och litteraturcentrum.

I arbetet som professor i allmän språkvetenskap ingår (i) ansvar för ämnets utveckling och för forskning och forskarutbildning i ett nationellt och internationellt perspektiv; (ii) egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive nationella och internationella ansökningar om forskningsmedel; (iii) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå; och (iv) administrativa uppgifter. Professorn ska, enligt gällande arbetstidsavtal, vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning som verksamheten och arbetsuppgifterna kräver.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska förväntas ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Ytterligare krav för anställning är:

  • Dokumenterad bred teoretisk kunskap inom centrala områden av allmän språkvetenskap samt kunskap om och erfarenhet av olika empiriska metoder som används inom ämnet
  • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Mycket goda vetenskapliga meriter på mycket hög nationell och internationell nivå, vilket innebär forskning av hög kvalitet, med stort genomslag i vetenskapssamhället som publiceras i vetenskapligt framstående tidskrifter och/eller som monografier på erkända akademiska förlag. Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen. God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet. Den sökande ska kunna uppvisa en internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup. Den sökande ska också ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt ha erfarenhet av och visat skicklighet i handledning.

God nationell och internationell nivå som forskare innefattar ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället. Detta visas genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk, samt olika förtroendeuppdrag.

Mycket god pedagogisk förmåga visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen. Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.

God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande är:

Dokumenterat god förmåga att initiera, samordna och driva omfattande externfinansierade forskningsprojekt som involverar nationella och/eller internationella samarbeten

Forskningens omfattning, med avseende på såväl djup som bredd, ska tillmätas särskild betydelse. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

De sökande som kallas till provföreläsningar och intervjuer kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den verksamhet som de ämnar bedriva inom ramen för eventuell anställning, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1957
Kontakt
  • Maria Persson, prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariaPersson/
  • Sofia Kvarnbo, sofia.kvarnbo@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-10-17

Tillbaka till lediga jobb