Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Detta projekt syftar till att utforska metoder för ingenjörsmässig utveckling av mjukvara och verktyg för att främja pålitlig AI för cyberfysiska system (CPS). Projektet inkluderar 1) empiriska studier av industriell praxis och relaterade regelverk för AI-system, och 2) design av metoder och verktyg för att möjliggöra pålitlig AI by design. Projektet fokuserar särskilt på kvalitetssäkring (QA) av system för maskininlärning (ML) i samband med MLOps, det vill säga kombinationen av ML, DevOps och Data Engineering i högt automatiserade utvecklingspipelines.

Ur ett QA-perspektiv utgör ML ett paradigmskifte jämfört med konventionell programvara, både i dess osäkerheter (probabilistiska snarare än deterministiska utfall) och dess beroende av både data och källkod. Alltså måste MLOps-pipelines vara sammansatta av verktyg som stödjer QA för sådana system. Vidare vill vi överföra MLOps-koncept till CPS, dvs digitalt styrda fysiska system, såsom autonoma fordon och robotar.

Doktorandtjänsten är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som är ett stort forskningsprogram om autonoma system och mjukvara, som involverar flera discipliner vid flera svenska universitet och nära samarbete med industrin. Doktorander deltar i en nationell forskarskola och internationella studieresor samt utbyten med andra universitet.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten innehåller tre huvuddelar:

 • Forskningsprojektet, som inkluderar resor till konferenser, seminarier etc.
 • Doktorandkurser, lokalt och internationellt (90 högskolepoäng)
 • Undervisning (maximalt 20%), inklusive laborationshandledning och examination. Denna del kan inkludera annan institutionstjänstgöring med medbestämmande, jämställdhet- och likabehandlingsfrågor, arrangemang av seminarier och likande.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket god kunskap om den ingenjörsmässiga mjukvaruutvecklingens teori och praktik
 • Mycket goda kunskaper om maskininlärning
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Förmåga att arbeta både enskilt och i små grupper

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Relevant industrierfarenhet
 • Bidrag till öppen källkodsutveckling
 • Programmeringskunskap och erfarenhet av Pythons ekosystem för ML
 • Utveckling och anpassning av ML-modeller för datorseende

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vi är måna om att komma igång med intervjuer så snart som möjligt, så dröj inte med din ansökan. Välkommen att söka.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2023-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2258
Kontakt
 • Per Runeson, per.runeson@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb