Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning

Vi erbjuder en doktorandtjänst till en kvalificerad sökande med intresse inom programvaruutveckling, programvaruteknik, och människa-datorinteraktion, med finansiering från det WASP-finansierade DAPPER projektet. 

Kodgranskning är allmänt accepterad som en viktig del av professionell mjukvaruutveckling och är en av de viktigaste samarbetsaktiviteterna som sker inom ett team av utvecklare.

Trots detta är kodgranskning relativt outforskat, speciellt med avseende på hur utvecklare upplever kodgranskning. I vårt tidigare arbete inom detta område har vi sett att utvecklare implicit tar sig an olika roller när de kodgranskar och i de rollerna har de olika frågor och behov av information. Men trots olika behov, erbjuds i regel alla kodgranskare samma presentation av kodändringar. DAPPER (Seamless, Tailored Code Review) är ett forskningsprojekt med målet att undersöka hur kodgranskningsverktyg kan skräddarsys för att matcha kodgranskares behov. Utforskning inom detta område inkluderar aktiviteter som att:

 • Studera empiriskt hur kodgranskning utförs i praktiken av professionella mjukvaruutvecklare.
 • Designa nya kodgranskningsverktyg baserad på insikter från empirisk data.
 • Extrahera information från källkod samt andra informationskällor relevanta för en specifik kodgranskningsuppgift.
 • Evaluering av prototyper i experiment och fallstudier.

Forskningen i projektet är interdisciplinär och kombinerar teorier och metoder från olika forskningsområden. Projektet sammanför forskare med bakgrund inom programvarusystem, programvaruteknik, och människa-dator interaktion. Arbetet i projektet genomförs i nära samarbete med industrin.

För mer information om DAPPER, se https://emso.gitlab.io/projects/dapper/.

Doktorandtjänsten är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som är ett stort forskningsprogram om autonoma system och mjukvara, som involverar flera discipliner vid flera svenska universitet och nära samarbete med industrin. Doktoranderna deltar i en nationell forskarskola och internationella studieresor samt utbyten med andra universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt samt forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20% av tiden), för breddad kompetens samt meritering för en framtida akademisk karriärväg.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap om mjukvaruutveckling, särskilt kodgranskning och programanalys.
 • Kunskap om människa-dator interaktion och kognitionsvetenskap.
 • Kunskap om programspråk och dess implementation.
 • Mycket goda förmågor i programmering och matematik.
 • Erfarenhet av att jobba med interaktionsdesign.
 • Erfarenhet av att jobba med programmeringsverktyg.
 • Mycket god förståelse för systemaspekter, gärna förvärvade genom industriell erfarenhet.
 • Intresse för att arbeta med industriella samarbetspartners.
 • Erfarenhet av mellanmänskliga forskningsmetoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev, med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.

Vi är måna om att komma igång med intervjuer så snart som möjligt, så dröj inte med din ansökan. Välkommen att söka.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1:e januari, 2023, eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2285
Kontakt
 • Emma Söderberg, emma.soderberg@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Tillbaka till lediga jobb