Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorium som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: http://www.sljus.lu.se/staff/johan-gustafson/

Arbetsuppgifter

Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta med utvecklingen av en ny metod för karaktärisering av ytor hos material för hållbar utveckling. Detta inkluderar utveckling av mätstrategi och, speciellt, programmering av mjukvara för avancerad tomografisk dataanalys.

Egenskaper hos ytor och gränssnitt är avgörande inom flera processer, så som katalys, elektrokemi, bränsleceller och batterier, som alla är grundläggande för omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa egenskaper är mycket svåra att studera hos riktiga produkter, speciellt under användning, och mycket forskning och utveckling baseras på "trial-and-error". En fundamental förståelse för egenskaper hos ytor och gränssnitt är därför av yttersta vikt för en rationell design av framtida produkter.

I detta sammanhang utmärker sig ytröntgendiffraktion (SXRD) med den unika möjligheten att bestämma ytstrukturer, vid industriellt relevanta förhållanden, med en noggrannhet ner mot 0.01 Å. I nuläget är användningen av SXRD dock begränsad till enkristaller eller liknande prover där röntgenspridningen ser likadan ut från hela ytan.

Målet med det här projektet är att utveckla SXRD-tomografi som ska göra det möjligt att i detalj bestämma ytstrukturen hos mycket mer realistiska prover. De koncentrerade och intensiva röntgenstrålarna från den senaste generationens synkrotroner, som t.ex. MAX IV, i kombination med en tomografisk analysmetod ska möjliggöra spatialt upplösta SXRD-mätningar. Detta kommer öppna nya möjligheter för undersökningar av förhållandet mellan ytstruktur och funktion inom ett brett spektrum av tillämpningar. Den tillämpning som kommer ligga i fokus för projektet är katalys, med inriktning mot reaktioner för att begränsa växthuseffekten.

Projektet kombinerar experimentellt arbete med dataanalys. Experimenten kommer utföras vid MAX IV såväl som andra synkrotroner och vårt eget röntgenlab. Den stora utmaningen blir att utveckla avancerade analysmetoder för tomografisk rekonstruktion av ytstrukturer, vilket kommer kräva en stor del programmeringsbaserad utveckling.

Den framgångsrika sökanden kommer delta i forskarskolan HELIOS (https://www.heliosgraduateschool.org/), vilket ger tillgång till ett brett utbud av kurser och möten samt möjligheter till längre besök vid forskningsanläggningen DESY i Hamburg.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

 Önskvärda meriter

För denna anställning är grundläggande programmeringskunskap och -intresse avgörande. Tidigare erfarenhet av röntgenstrålning är meriterande men inte nödvändig.

Vidare är erfarenhet av följande meriterande:

Digital bildbehandling. Diffraktionsmetoder. Ytstrukturbestämning. Synkrotronljus. Katalys.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2411
Kontakt
 • Johan Gustafson, +46462223870
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2022-06-28
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb