Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Mellanösternstudier (CMES)

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) ”The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet inkluderar mer än 30 forskare från fem olika fakulteter vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Vi söker en lovande statsvetare och Mellanösternforskare som befinner sig i början av sin karriär. Arbetsuppgifterna som är kopplade till anställningen omfattar forskning med specialisering inom utlysningen (se nedan) och undervisning i statsvetenskap och Mellanösternstudier. Anställningen omfattar minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och administration. Anställningen är knuten till det strategiska forskningsområdet Middle East in the Contemporary World (MECW) som leds av professor Karin Aggestam och professor Ronny Berndtsson vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES). MECW-programmet är organiserat i fyra forskningsteman: 1) Miljö och hållbar utveckling; 2) Säkerhet och hållbar fred; 3) Demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) Religion, identitet och kultur. För mer information om MECW:s forskningsprogram: https://www.cmes.lu.se/cmes-research/middle-east-contemporary-world-mecw.

Innehavaren av anställningen förväntas att bedriva forskning som bidrar till MECW:s forskningsprogram. Varje MECW-forskare bedriver självständig forskning kopplad till MECW:s övergripande tematik och kan välja sina egna forskningsfrågor, utveckla sina egna teoretiska idéer och tillämpa de forskningsmetoder de finner lämpligast. Innehavaren av anställningen förväntas också bedriva undervisning av hög kvalitet på alla nivåer i statsvetenskap och Mellanösternstudier. Huvudsaklig arbetsplats kommer vara både Centrum för Mellanösternstudier och Statsvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Särskild vikt fästs vid den sökandes förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet, delta i internationellt samarbete och verka i tvärvetenskapliga sammanhang. Därtill beaktas dokumenterad pedagogisk förmåga, varvid förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Vid bedömningen beaktas, mer specifikt, den sökandes a) forskningsmeritering och progression i statsvetenskaplig forskning och Mellanösternforskning, vilket bedöms på grundval av inskickade publikationer; b) förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet i samarbete med andra forskare i nationella och internationella sammanhang; c) förmåga att bidra till de övergripande målen för MECW:s forskningsprogram; och d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.
 • Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.
 • Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer lika vikt att läggas vid bedömning av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Ansökningsförfarande
Anställningens söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (se https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf).

Ansökan ska innehålla a) försättsblad; b) en meritförteckning med bilagor; c) en redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk aktivitet; d) en publikationsförteckning jämte de vetenskapliga skrifter den sökande åberopar i första hand (maximalt fem). Till ansökan ska även bifogas e) en forskningsplan (om ca 2-4 sidor) som anger vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt under anställningstiden som biträdande universitetslektor inom ramen för det strategiska forskningsområdet MECW:s forskningsprogram och dess fyra forskningsteman.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2541
Kontakt
 • Björn Badersten, prefekt, Statsvetenskapliga inst., bjorn.badersten@svet.lu.se
 • Karin Aggestam, föreståndare, CMES, karin.aggestam@svet.lu.se
 • Marie Persson, personalsamordnare, marie.persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-08
Sista ansökningsdag 2022-09-15

Tillbaka till lediga jobb