Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

En anställning som biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård. Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och är för närvarande placerad vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet att utveckla en självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt, för att uppfylla kraven på behörighet för anställning som universitetslektor.

I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Som biträdande universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet. Vidare förväntas du kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom omvårdnad. Insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället är också en viktig del av dina arbetsuppgifter.

Som biträdande universitetslektor förväntas du också bedriva undervisning, examination och handledning på grund- och avancerad nivå inom omvårdnadsprogrammen, men även på forskarutbildningsnivå. Även undervisning vid Medicinska fakultetens övriga utbildningsprogram kan förekomma. Vidare förväntas du delta i handledning av doktorander.

Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till att genomgå högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor, om du inte redan har detta.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande kompetens, tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska och ha avlagt examen på avancerad nivå (specialistsjuksköterskeexamen) med inriktning intensivvård med dokumenterad forskning inom omvårdnad, eller har en likvärdig akademisk utbildning från övriga nordiska länder.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om behörighet för sådan anställning föreligger och om den biträdande universitetslektorn dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som Medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar, se rubriken Regelverk.

Av Lunds universitets anställningsordning framgår att ansökan om befordran till universitetslektor ska inges senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Bedömningsgrunder

Du som söker kommer att utvärderas med avseende på:

  • Vetenskaplig skicklighet, som visas genom: period/perioder som postdoktor vid annat lärosäte, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom forskningsprogram relevant för ämnet och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.
  • Pedagogisk skicklighet, som visas genom: god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment.
  • Samverkan, som visas genom: dokumenterad erfarenhet och förmåga att skapa samarbeten med forskare inom olika discipliner och parter utanför akademin samt dokumenterad erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat.
  • Ledarskap, som visas genom: dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom forskning, utbildning och samverkan.
  • Klinisk erfarenhet och skicklighet, som visas genom: klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor i omvårdnad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och måste ha goda förutsättningar för att långsiktigt och strategiskt engagera sig i utveckling av forskning och utbildning inom omvårdnad. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom omvårdnad är ett krav.

Den som anställs ska behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av Högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: kristina.akesson@med.lu.se eller prefekt Agneta Malmgren Fänge, telefon: 046-222 19 72, e-post: agneta.malmgren_fange@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon: 046-222 44 10, e-post: robert.norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-06-07. Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3121
Kontakt
  • Agneta Malmgren Fänge, +46462221972
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-24
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb