Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandanställning under denna period. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men förväntas också aktivt delta i forskningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra upp till 20% tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Både svenska och engelska används som språk under kurser, seminarier och möten.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i socialt arbete är tillgänglig här: https://www.sam.lu.se/internt/forska-och-utbilda/forskarutbildning/allmanna-studieplaner

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå,
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt fästs vid den sökandes förmåga att självständigt, kreativt och kritiskt bedriva socialvetenskaplig forskning. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes publikationer, forskningsplan samt eventuella forskningsmeriter. Åberopade meriter ska styrkas. I urvalsprocessen beaktas även institutionens möjligheter att tillhandahålla kvalificerad handledning och i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Anvisningar för ansökan
Sökande ska till sin ansökan bifoga en forskningsplan för en planerad avhandling om 4-5 sidor (laddas upp som Övrig fil). Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Redogör för hur din planerade avhandling bidrar till socialt arbete och institutionens forskningsområden. Information om forskningsområden på Socialhögskolan finns här: https://portal.research.lu.se/sv/organisations/school-of-social-work/organisations/

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till (a) varför du är intresserad av forskarutbildningen i socialt arbete, och (b) varför du söker till Lunds universitet.

Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övriga dokument och texter som du önskar åberopa (master- eller magisteruppsats och andra publikationer, kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etcetera).

Bedömningar grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3956
Kontakt
  • Kristina Göransson, Bitr prefekt och studierektor, Kristina.Goransson@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-01
Sista ansökningsdag 2023-02-06

Tillbaka till lediga jobb