Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på Nationalekonomiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 % av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i nationalekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet, samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi och självständigt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Se även Studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till doktorsexamen vid Lunds universitet, http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-utbildning.

Bedömningsgrund

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av förmågan att genomföra utbildningen baseras i huvudsak på tidigare visad förmåga i studier, standardiserade tester och andra relevanta sammanhang; särskild vikt läggs vid uppsatsarbete i nationalekonomi och kursarbete med inriktning på ämnets metodmässiga kärna. Förmåga att samarbeta är meriterande. Antalet poäng på avancerad nivå används inte som urvalskriterium.

Villkor

Anställningen gäller till doktorsexamen, vilket innebär att den sammanlagda anställningstiden inte får vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Det exakta antalet anställningar är ännu inte bestämt. De senaste åren har antalet nyantagna doktorander som finansierats av institutionen varierat mellan fem och åtta.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten.

Ansökningsförfarande

Anställningen ska sökas online via Lunds universitets sökandeportal.

Till ansökan bifogas

  1. Ifyllt formulär avseende kompletterande information (som finns på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan).
  2. Betygsavskrifter
  3. Kort meritförteckning (CV)
  4. Resultatavskrifter i det fall den sökande vill åberopa testresultat (exempelvis från GRE, GMAT, TOEFL, IELTS). Resultat från Graduate Record Examination (GRE) eller Graduate Management Admission Test (GMAT) krävs inte, men sökande, framför allt från utanför EU, rekommenderas starkt att inkludera testresultat från något av dessa test. Bevis på förmåga på engelska (till exempel the Test of English as a Foreign Language (ToEFL)) krävs om du inte har engelska som modersmål eller tidigare har tagit en akademisk examen vid ett engelsktalande universitet.
  5. Beskrivning (max 1000 ord) av frågor som den sökande vill forska kring samt varför dessa forskarstudier ska ske på nationalekonomiska institutionen i Lund.
  6. Minst ett och högst två självständiga arbeten motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Dessa handlingar, inklusive de självständiga arbetena, skall laddas upp i pdf i sökportalen (under ”Bifoga Bilagor”). Betygsavskrifter mm på papper skannas eller fotograferas innan de laddas upp.

Utöver dessa handlingar skall den sökande inhämta rekommendationer av två lärare eller forskare med doktorsexamen i nationalekonomi eller med motsvarande kunskaper och erfarenheter som är relevant för forskning inom nationalekonomi. De som rekommenderar skall fylla i formuläret på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan spara det och skicka det till phd_recommendation@nek.lu.se, senast 2023-01-31,

Eventuella kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND (leveransadress för paket: Lunds universitet, Registrator, Paradisgatan 5C, 223 50 LUND). Diarienummer PA2022/3994 ska anges i samband med handlingar som skickas via ordinarie post.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3994
Kontakt
  • Erik Wengström, Studierektor forskarutbildningen, +46462220123,erik.wengstrom@nek.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-07
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb