Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom algebra, operatorteori och komplex analys, partiella differentialekvationer, differentialgeometri, dynamiska system, beräkningsmatematik och numerisk analys, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. 

Forskningen inom matematikdidaktik är bland annat inriktad på hur man kan förbättra den egna undervisningen på Matematikcentrum, samt frågor som rör utbildning och fortbildning av lärare i matematik på grundskola och gymnasieskola. En viktig delfråga är att förstå vilken roll programmering kan ha för att underlätta studenters inlärning av matematik.

Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Avdelningen Matematik NF har det övergripande ansvaret för naturvetenskapligt kandidat- och masterprogram i matematik samt för kurser i matematik och ämnesdidaktik ämnade för studenter som avser söka kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inför en framtida ämneslärarexamen. 

Ämneslärarutbildningarna vid Lunds universitet samordnas av institutionen för utbildningsvetenskap och har en stark forskningskoppling, bland annat genom närvaron av ett antal professorer inom ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap. Institutionen för utbildningsvetenskap driver tillsammans med en rad andra lärosäten en nationell forskarskola i utbildningsvetenskap inriktad mot samverkan mellan akademi och skola med stöd av Vetenskapsrådet. Institutionen deltar också i den nationella satsningen på praktiknära skolforskning och leder arbetet inom denna vid Lunds universitet

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning och undervisning i matematikdidaktik och matematik. Tyngdpunkten ligger på forskning och forskarutbildning.

När det gäller forskningen förväntas den anställde ta en ledande roll i forskargruppen inom matematikdidaktik, bland annat genom forskningssamarbete, handledning och seminarieverksamhet, och stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid institutionen och omgivande delar av universitetet. 

Den anställde förväntas också samarbeta med andra avdelningar inom universitetet med verksamhet inom ämneslärarutbildning, samt med gymnasieskolor i regionen för att stärka avdelningens professionsrelaterade kompetens. Dessutom förväntas det att den anställde arbetar aktivt med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen, utvecklar inom- och tvärvetenskapligt samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra lärosäten och deltar i internationella forskningsnätverk.

Under anställningens första år förväntas att den anställde koordinerar avdelningens kvalitetshöjande åtgärder både gällande forskning och utbildning i ämnesdidaktik i samband med en ny ansökan om examenstillstånd för ämneslärarutbildning i matematik.

I anställningen ingår undervisning och utveckling av kurser inom matematikdidaktik och högskolepedagogik vid Matematikcentrum och andra delar av universitetet samt handledning av examensarbetare. En del undervisning i grundläggande kurser i matematik kan också vara aktuell. Undervisningen uppgår till maximalt 50 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF).

För behörighet till denna anställning krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i matematikdidaktik eller har motsvarande kompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

 • Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom matematikdidaktik.
 • Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot gymnasieskolan.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i kurser i matematik på grundläggande högskolenivå.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i högskolepedagogik.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av handledning av doktorander och examensarbetare.
 • Den sökande ska ha erfarenhet av kursutveckling och ett reflekterande förhållningssätt till undervisning.
 • Den sökande ska ha god erfarenhet av akademiskt ledarskap.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens och universitetets forskning och undervisning inom ämnesområdet. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/76
Kontakt
 • Anders Heyden, prefekt, 046-2228531,anders.heyden@math.lu.se
 • Erik Wahlén, avdelningsföreståndare, 046-2228143,erik.wahlen@math.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-14
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb