Lunds universitet, LTH, Institutionen för kemiteknik - LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på institutionen.

Projekt

Utvecklingen av katalysatorer för att uppgradera förnybara råvaror är avgörande för en hållbar framtid. Alternativa råvaror skiljer sig vanligtvis i kemisk sammansättning jämfört med fossilbaserade råvaror och för att vidareutveckla katalytiska material som möjliggör effektiva och miljövänliga kemiska processer är det nödvändigt att förstå dessa materials funktionella mekanismer i detalj.

Den höga syrehalten i biomassa, såväl som vattenbildning i den katalytiska vätebehandlingsprocessen, är två utmaningar för att producera högkvalitativt bränsle. Detta projekt syftar till att uppnå en grundläggande förståelse för hur syre och vatten interagerar med katalysatorn under omvandling av biomassa till biobränsle.

Ämnesbeskrivning

Forskningen vid institutionen för Kemiteknik är främst inriktad på resurseffektiva tekniska lösningar för en hållbar utveckling, och bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella forskargrupper och företag. Forskare vid insitutionen för Kemiteknik har lång erfarenhet av förbehandlingsmetoder, såväl som biotekniska och termokemiska reaktioner, separationsprocesser och design av processer för framställning av kemikalier, bränslen och andra material från biomassa.

Forskningsuppgiften i detta projekt kommer att vara att karakterisera Mo-baserade katalysatorer för bearbetning av lignin eller andra råvaror baserade på biomassa. Fokus kommer att ligga på in situ- och operandostudier av katalysatorer för att uppnå en detaljerad förståelse av egenskaperna hos det aktiva materialet. För att få grundläggande kunskap om inverkan av den höga syrehalten och vattenbildningen i den katalytiska processen kommer modellkatalysatorer att syntetiseras och studeras. De förenklade modellstudierna kommer att utföras parallellt med traditionella studier av industriellt tillämpade katalysatorer.

Arbetsuppgifter

Arbetet är till största delen experimentellt och kommer till viss del att utföras i samarbete med andra doktorander som arbetar vid institutionen men även utanför Lunds universitet genom internationella samarbeten. Doktoranden kommer att utföra och planera in situ och operando karakteriseringsstudier av den Mo-baserade katalysatorn med hjälp av synkrotronljusbaserad XPS och XAS. Forskningen kommer också att omfatta syntes av modellkatalysatorer. Typiska tekniker som kommer att användas utöver synkrotronljusbaserade tekniker är SEM/TEM, XRD, Raman, BET, TPR och laserdiagnostik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng examensarbete inom relevant område

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • God förmåga att kommunicera och samarbeta med forskare i andra forskningsfält.
 • Dokumenterad erfarenhet av självständigt forskningsrelaterat arbete och problemlösning.
 • Erfarenhet av karaktärisering av material med röntgen-baserade tekniker.
 • Erfarenhet av Mo-baserade katalytiska material Kunskap i programmering så som Python eller Matlab och även Labview för kontroll av experimentuppställning är meriterande.
 • Laborativ erfarenhet kommer värdesättas.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Erfarnehet av undervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/136
Kontakt
 • Sara Blomberg, sara.blomberg@chemeng.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-02-08

Tillbaka till lediga jobb