Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Nya ansatser behövs för en effektiv anpassning av det finansiella systemet till den biologiska mångfaldens behov. Denna postdoktortjänst ingår i forskningsprojektet BIOPATH med mål att bedöma, utveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för hur hänsyn till biologisk mångfald kan integreras i finansiellt beslutsfattande med finansiella aktörer, och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av att införa sådana system. Denna postdoktorstjänst har fokus på att kartlägga, karakterisera och utvärdera de tillvägagångssätt som nu används för att koppla biologisk mångfald till affärsbeslut med syfte att utvärdera deras användbarhet och giltighet. Resultaten kommer att användas för att ta fram en färdplan för utveckling av bedömningsverktyg. Arbetet kräver en förståelse för hur användningen av biomassa i gröna sektorer kan påverka biologisk mångfald och tillhörande värden, samt en förståelse för hur affärsbeslut i den gröna sektorn kan översättas till påverkan på markanvändning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med avnämare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att identifiera befintliga metoder som underbygger icke-finansiell rapportering om påverkan på biologisk mångfald inom livsmedels-, skogsbruks- och bioenergisektorerna, beskriva hur dessa metoder fångar effekterna av den biologiska mångfalden, vilka antaganden de bygger på, i vilken skala effekterna fångas in, vilka data de kräver, hur deras giltighet är certifierad och hur osäkerhet redovisas, detta i syfte att utveckla en plan för att förbättra sådana verktyg. För några utvalda metoder – allt från snabba självbedömningar till mer avancerad modellering – kommer en djupgående bedömning att visa om deras resultat är konsekventa och meningsfulla. I fallstudier med partners i projektet kommer postdoktorn att bedöma hur användningen av indikatorer för biologisk mångfald kan påverka markanvändning och därmed biologisk mångfald och ekosystemtjänster nationellt och internationellt.

Arbetet kommer att utföras i ett tvärvetenskapligt projektteam med expertis inom biologisk mångfald och ekologi, miljösystem, statsvetenskap med mera. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och spela en roll i att sprida resultaten. Interaktioner med intressenter är en del av projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen i forskargrupperna.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskap om affärsbeslut – markanvändning – biologisk mångfald i den gröna sektorn
 • Visade färdigheter i vetenskaplig publicering

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap och erfarenhet av vetenskaplig bedömning genom systematisk kartläggning
 • Kunskap och erfarenhet av att bedöma hur kopplingar mellan markanvändning och biologisk mångfald i de gröna sektorerna
 • Erfarenhet av att kombinera ekonomisk och ekologisk modellering
 • Kunskap om certifieringssystem, märkningssystem och index som används i näringslivet och är relevanta för icke-finansiell rapportering om biologisk mångfald
 • Förmåga att kommunicera på svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/388
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46462229379,henrik.smith@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-06
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb