Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning

Framtidens förnybara energisystem kommer att kräva ett flexibelt system med olika produktionsslag och energilager för att möta kraven på leveranssäkerhet och kostnad. Stora delar kommer att vara icke-planerbara och man kommer av leveranssäkerhetsskäl behöva ersättningskapacitet. I dagsläget är effektmöjligheterna för kraftvärme kopplade till värmeunderlaget (som då sammanfaller) och man behöver nu kunna koppla isär el- från värmeproduktionen. Detta genom att införa en kondenssvans med lämpligt ventilarrangemang och en värmesänka.

Vidare så kan flexibiliteten och effektiviteten ökas med bättre möjligheter för start och stopp, ett maximerat och flexibelt lastområde och nya avancerade anläggningskonfigurationer. Bränslelagret vid anläggningen överträffar alla andra lager i termer av kostnad, robusthet och klimatavtryck.

Projektet kommer att drivas som ett forskningsprojekt med stark industrianknytning där flera företag medverkar aktivt i projektet. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för Energivetenskaper och RISE och är helt finansierat av Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna i forskningsprojektet innebär att undersöka hur ånganläggningar kan göras och drivas på ett mer flexibelt sätt. Genom ökad flexibilitet för dessa anläggningar möjliggörs förmågan att bygga ut andra förnybara produktionssätt som sol- och vindkraft. Dagens anläggningar är inte tillräckligt flexibla för framtidens behov – eller har inte tillräckligt bra verkningsgrad. Forskningen i projektet kommer att fokusera på cykler och cykelkonfigurering (exempelvis kondenssvansar) men även komponenter som ångturbinen och ångpannan. Ökad admissionsdata är en del av lösningen men kan samtidigt införa en mängd problem kring korrosion från klorider i bränslet. Denna del av forskningen kommer att utföras av RISE.     

I första steget kommer vi att studera hur dagens bio-eldade anläggningar kan modifieras för större flexibilitet, samt etablera grunden (cyklen) för en framtida medelstor respektive stor bio-eldad anläggning.

I ett andra steg kommer fördjupade cykel/process modelleringar att ske tillsammans med studier av ångturbiner. En viktig dimension är komponentflexibilitet kring start och stopp samt ändring av driftform. Det övergripande fokuset ligger på att maximera flexibiliteten och verkningsgraden.   

Doktoranden kommer att arbeta med övriga personalen i gruppen men även med involverad industri och forskningsinstitut.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ inom ämnesområdet
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav

 • Kunskaper om ångcykler och ångturbiner
 • Kunskaper om modellering av termiska processer
 • Erfarenheter av programmering, särskilt i Matlab
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Bedömningsgrunder 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Vi söker motiverade kandidater som vill göra skillnad i kampen mot den globala uppvärmningen och driva på för omställningen av energisystemet.
 • Erfarenhet av modellering och design av ånganläggningar.
 • Lämplig bakgrund för sökande är en civilingenjör i maskinteknik eller ekosystemteknik med tydligt fokus på förnybarenergi och cykler.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan 

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/415
Kontakt
 • Magnus Genrup, +46462229277
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-14
Sista ansökningsdag 2023-03-21

Tillbaka till lediga jobb