Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för maskinvetenskaper vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i maskinvetenskaper med inriktning mot smart och hållbar produktion.

Industriell produktion är en av fyra avdelningar vid institutionen för Maskinvetenskaper. Idag arbetar runt 25 personer vid avdelningen och vi har flera industriellt affilierade och adjungerade kompetenser med våra partnersföretag. Vår forskning är mycket industrinära. Vi befinner oss i maskinhuset i Lund där vi även har ett välutrustat laboratorium för material och processanalyser. Anknutet till ämnet finns även ett mastersprogram inom produktrealisering (eng. Production and materials engineering), där kurser inom tillämpad finita elementmetoden och smart tillverkning ingår i kursutbudet.

Vi bedriver forskning inom ett brett område kopplat till produktionsteknik, materialutveckling samt ekonomiska och hållbara tillverkningssystem. Huvudkompetensen vid avdelningen är skärande bearbetning där vi samverkar och forskar inom processer, smörjmedel, materialval, verktygsdesign, uppföljning och kostnader. Utöver detta förekommer även forskning inom materialkorrosion, tribologi, induktionsvärmning, gjutning samt hållbarhetsanalyser. Målet är att vara med och bidra till forskning och utveckling som ger möjlighet att genomföra mer hållbar produktrealisering. Vår forskning inom digitaluppföljning inkluderar frågor kring utveckling av olika system för realtidsövervakning av bearbetningsprocessen, såsom integrering av sensorer i skärverktyg och arbetsstycken. Erhållna data och signaler används för att skapa s.k. digitala tvillingar (Digital Twins) vilka möjliggör en exakt prognos av processen. Vi arbetar idag med utveckling av materialintegrerade sensorer tillsamman med våra akademiska partners och industrin. Övervakning av bearbetningsprocessen innefattar kontroll av verktygets skick och avdelningens forskning inom artificiell intelligens syftar till att utveckla lösningar baserade på maskininlärning (Machine Learning) och djupinlärning (Deep Learning) för signalbehandling, bildsegmentering och beslutsfattande inom frågor relaterade till skärande bearbetning. Vi utvecklar algoritmiska och lösningar för automatisering av mätprocesser av verktygsslitage, ytdefekter och andra processparametrar.

Vårt samhälle står inför flera stora utmaningar, där en av de största är ökad hållbarhet genom att minska den negativa påverkan från vår konsumtion och produktion. För att möta dessa utmaningar behöver vi bland annat använda oss av smarta och innovativa produktionsmetoder som minimerar resursanvändning och miljöpåverkan samtidigt som de ger hög kvalitet på produkter och tjänster. Vi söker nu en biträdande lektor som vill vara med och bidra till samhällsutmaningen att minska klimat- och miljöbelastningen från tillverkningsindustrin genom att ta fram effektivare och hållbarare produktionsprocesser och bidra och utveckla teknisk kunskap inom skärande bearbetning och andra produktionsmetoder.

Vi söker dig som vill följa och verka för Lunds universitetets sex värdegrundsprinciper och bidra till samhället både genom god undervisning, god forskning samt en värdeskapande samverkan med industri och det övriga samhället. 

Hemsida: Hem | Avdelningen för industriell produktion (lth.se)

Ämne
Maskinvetenskaper med inriktning mot smart och hållbar produktion

Särskild ämnesbeskrivning
Ett viktigt verktyg för att skapa effektiva och transparanta produktionsprocesser är digitala lösningar, vilka involverar bland annat sensorer, bild- och signalbehandling. Genom effektivare uppföljningssystem kan vi bättre fatta beslut som ger en positiv påverkan i hur vi använder material i processer och system. Konceptet Smart produktion ger integrationsförutsättningarna för optimala och möjliga materialval så att produktionsvänliga och återvinningsbara produkter kan utvecklas.

Anställningen kommer involvera utveckling och anpassning av sensorteknik, datainsamling och dataanalys för främst skärande bearbetning, men även andra tillverkningsmetod kan bli aktuella. Syftet är att implementera digitala lösningar i produktionsrelaterade applikationer, vilket gör att sökanden skall ha erfarenhet kring digitalisering av tillverkningssystem och tillhörande processer samt programmeringserfarenhet. Fördenna position krävs insikter och kunskap kring processnära parametrar, vilka skall inkluderas i de digitala lösningarna. Framför allt kommer kunskaper inom skärande bearbetning vara väsentliga för anställningen.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna kan innefatta:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle via forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt utbildningar och seminarier.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Vara behjälplig med IT frågor och relaterad internutbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskap inom området skärande bearbetning.
 • Mycket goda programmeringskunskaper.
 • Erfarenheter av att använda olika typer av sensorer i industriella tillämpningar.
 • Publicering i området smart tillverkning med inriktning mot skärande bearbetning.
 • Publikationer i internationellt välrenommerade tidskrifter och konferenser med industriellt applicerbara resultat.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Övriga meriter

 • Erfarenheter inom samverkansaktiviteter och industriell utbildning.
 • Kan uppvisa erfarenhet knuten till utveckling av kursmaterial.
 • Industriell erfarenhet.
 • Kunskaper inom finita element metoden och tillhörande beräkningsprogram.
 • Erfarenheter av att hantera digitala licenser och IT ansvar.
 • Kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Demonstrerad förståelse av hur värden och långsiktig hållbarhet skapas i industriella processer och system.
 • Uppvisad färdighet av att utveckla och handleda verksamheter och projekt.
 • Visa på goda studentrelationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka externa forskningsanslag eller annan projektfinansiering.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning.
 • Uppvisad erfarenhet av eller kunna uppvisa förståelse av att vara statligt anställd i relation till de lagstadgade värdegrunderna, demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, och effektivitet och service (Att vara statligt anställd | Medarbetarwebben (lu.se))

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Som en del av ansökan skall den sökande reflektera över hur dennes forskning bidragit eller kommer bidra till värde i samhället. Reflektionen kommer att ingå som en del i utvärderingen av kandidaterna.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i maskinvetenskaper med inriktning mot smart och hållbar produktion

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att deltai handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten.
 • Dokumenterad erfarenhet av goda studentrelationer från t.ex. kursutvärderingar programutvräderingar, engagemang etc.
 • Dokumenterad förmåga att handleda forskarstudenrande.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att möjliggöra bra kommunikation med studenter och personal inom industrin. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/847
Kontakt
 • Christina Windmark, 0462220000
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-04-25
Sista ansökningsdag 2023-06-05
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb