Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Information om arbetsplatsen finner du här: https://www.ace.lu.se/

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning om det samtida Koreas samhälle, viss undervisning om Öst- och Sydöstasien samt teori och metod inom ramen för andra kurser.

Femtio procent av anställningen består av forskning och femtio procent av undervisning och administrativa uppgifter. Den biträdande lektorn skall medverka till att bygga upp undervisning och forskning om det samtida Koreas samhälle. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning som resulterar i internationella publikationer. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och administration av nya kurser om det samtida Koreas samhälle på både grundnivå och avancerad nivå. Därutöver förväntas innehavaren stärka kontakterna och samarbetet med både svenska och internationella universitet, framförallt i Korea.

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med inriktning mot det samtida Koreas samhälle. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstiden gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav

 • Goda kunskaper i engelska.
 • Goda kunskaper i koreanska.

 Bedömningsgrunder

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för anställningen som biträdande universitetslektor, samt vid personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig undervisning.
 • Dokumenterad erfarenhet att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin forskning och om samhällsutvecklingen i Korea.
 • Erfarenhet av vistelser i och/eller internationellt samarbete med universitet i Korea och andra länder i Öst- och Sydöstasien.
 • God samarbetsförmåga.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående krav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Krav för befordran

 • Visad pedagogisk skicklighet . Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats under anställningen som biträdande universitetslektor. Den pedagogiska kompetensen ska dokumenteras i en pedagogisk portfölj.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
 • Vetenskaplig skicklighet motsvarande docentkompetens enligt humanistiska och teologiska fakulteternas riktlinjer. Detta innebär att den sökande efter avlagd doktorsexamen ska ha breddat och fördjupat sin forskning. I
  förhållande till doktorsavhandlingen ska den sökande tydligt ha breddat sitt
  vetenskapliga register och uppvisat en god progression. Detta dokumenteras
  genom en produktion som till omfattningen motsvarar minst ytterligare en
  doktorsavhandling. Utöver detta kommer särskild vikt att läggas vid internationell publicering.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
 • Dokumenterad förmåga att skriva forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.
 • Tillräckliga färdigheter i det svenska språket för att kunna ansvara för administrativa uppgifter.

Bedömningsgrunder

 • Graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1072
Kontakt
 • Marina Svensson, avdelningsföreståndare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Paul O´Shea, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Sofia Kvarnbo, rekryteringshandläggare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-04-04
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb