Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil
Bränder är ett vanligt och oundvikligt inslag i jordens system och spelar en viktig roll i både jord- och atmosfäriska system över hela världen. Med de kombinerade effekterna av klimatförändringar, en ökande mänsklig befolkning och medföljande förändringar i markanvändningen är vegetationsbrändernas utbredning och temporala mönster i förändring. Det är viktigt att förstå vegetationsbrändernas mönster, drivkrafter och effekter för att kunna förebygga bränder och minska skadorna på ekosystem och samhällen.

Pyrogeografi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som studerar bränder över tid och rum i skärningspunkten mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Forskningen om vegetationsbränder, deras rumsliga och tidsmässiga mönster och deras kopplingar till biofysiska samt politiska och socioekonomiska faktorer är begränsad, särskilt i torra områden som Mellanöstern. Nyligen har man börjat undersöka vegetationsbränder i Mellanöstern och hur de hänger samman med t.ex. väpnade konflikter, men det har inte gjorts någon övergripande regional bedömning där man tar hänsyn till biofysiska, socioekonomiska och politiska faktorer.

Som doktorand i detta projekt kommer du att arbeta i en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med kopplingar till två strategiska forskningsområden: The Middle East in the Contemporary World (MECW) och Biodiversity and Ecosystems in a Changing Climate (BECC).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Syftet med detta doktorandprojekt är att kartlägga den övergripande pyrogeografin (t.ex. brandregimer, hotspots och anomalier i fråga om vegetationsbränder) i Mellanöstern och undersöka hur dessa mönster hänger samman med biofysiska, socioekonomiska och politiska faktorer, med hjälp av jordobservation och rumslig analys. Dessutom är vi intresserade av att kartlägga effekterna av sådana vegetationsbränder på t.ex. markanvändning och marktäcke. Det kommer att finnas möjligheter att utföra fältarbete.
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap uppfyller den som har:

 • En examen på avancerad nivå på minst 60 poäng eller motsvarande med naturgeografi och ekosystemvetenskap eller närliggande ämnen (t.ex. geomatik, miljövetenskap, geografi) som huvudämne (masterexamen eller motsvarande), inklusive ett examensarbete eller motsvarande på minst 30 poäng.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Övriga krav:

 • Högkvalitativt forskningsarbete (t.ex. magister- eller kandidatuppsats) som visar på en betydande potential som forskare inom området naturgeografi.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av rumslig analys och jordobservation.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning som integrerar biofysiska, socioekonomiska och politiska aspekter.
 • Erfarenhet av forskning om vegetationsbränder.
 • Kunskap om Mellanösternregionen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-08-14
Tillträde 2023-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1589
Kontakt
 • Lina Eklund, 0462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb