Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

För att utveckla ett hållbart skogsbruk krävs grundläggande förståelse för vilka miljömässiga och ekonomiska konsekvenser alternativa skötselformer och policyer har. Denna postdoc kommer inom det Formas-finansierade projektet ForestPath att bidra till ansatser att undersöka hur biologisk mångfald, klimat, sociala värden och ekonomi kan balanseras genom olika policyer och skötselformer för skogen. Tjänstens fokus är att förutspå vilka konsekvenser olika former av skötsel har för biologisk mångfald och bidra till att spåra dessa till underliggande förändringar av policyer. Detta kräver utveckling av robusta metoder som kopplar biologisk mångfald till de strukturer i skogen som påverkas av skogsbruk och dess utformning. För detta ändamål används befintlig data för att utveckla modelleringsansatser som kan förutsäga konsekvenser av olika former av skogsskötsel och relevanta policyer på biologisk mångfald i svenska skogar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att utveckla, parameterisera och validera modeller som kopplar mångfald av fåglar och växter till struktur i skogen som påverkas av skogsskötsel. Med statistiska metoder såsom Joint Species Distribution Modelling och andra typer av hierarkiska modeller kommer existerande och ny artdata relateras till rumsligt överlappande habitat- och marktäckningsdata. Inom projektet kommer dessa modeller att 1) integreras med planeringsmodeller (för skogsekosystem och –skötsel) som kan förutsäga skogens framtida struktur under olika antaganden av dess skötsel, och 2) kombineras med jämförande analyser för att utvärdera effekten av ändringar i skogspolicyer.

Arbetet kommer att utföras i en tvärvetenskaplig projektgrupp med expertis i bland annat ekologi, biologisk mångfald, och mekanistisk modellering. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet och delta i spridning av resultaten. Interaktioner med avnämare ingår i projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till övergripande vetenskapliga diskussioner i forskningsgruppen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

 • Dokumenterade färdigheter i statistisk analys av komplex ekologisk data
 • Kunskap om skogsekologi och/eller bevarandebiologi
 • Visade färdigheter i vetenskaplig publicering
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande

 • Färdigheter i och erfarenhet av statistisk analys av förhållanden mellan biologisk mångfald och markanvändning
 • Färdigheter i och erfarenhet av att använda fjärranalysdata och GIS för att analysera markanvändning
 • Kunskap om hur vegetation representeras i ekosystemmodeller

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1893
Kontakt
 • Henrik Smith, henrik.smith@biol.lu.se
 • Pernilla Borgström, pernilla.borgstrom@cec.lu.se
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-26

Tillbaka till lediga jobb