Lund University, The Faculties of Humanities and Theology,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Till Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet hör forskningsplattformen Digital Integration Across Disciplines: Advancing Cultural Heritage Documentation (DIAD), ett samarbetsinitiativ mellan fälten språkdokumentation och digital arkeologi. Forskningsplattformen har sin institutionella hemvist vid Språk- och litteraturcentrum och Institutionen för arkeologi och antikens historia, och har också nära anknytning till Humanistlaboratoriet och Laboratoriet för digital arkeologi. Forskargruppen, som består av ca 8 kollegor baserade vid fakulteterna i Lund, utvecklar och implementerar nya principer och tekniker för digital dokumentation av kulturarv över disciplingränserna. Den aktuella anställningen fyller en central funktion i gruppen med inriktning på nydanande dokumentation av momentan materiell kultur, och bidrar till en dynamisk forskningsmiljö kännetecknad av vetenskaplig nyfikenhet och excellens.

Arbetsuppgifter

Din arbetsuppgift kommer att vara att utforska momentan materiell kultur (föremål och konstruktioner som tillverkas vid behov och bara har kort brukningstid) och tillhörande inhemsk kunskap ur ett teoretiskt, metodologiskt och dokumentärt perspektiv. Ingången är lingvistisk-antropologisk-arkeologisk och du förväntas studera och dokumentera momentan materiell kultur i fält i ett nutida traditionellt jägar-samlar-samhälle. Ditt arbete drar nytta av en kombination av moderna tekniker för datainsamling och dokumentation: (1) audiovisuell inspelning och annotering (för att fånga dynamiska uttryck av immateriell karaktär, i synnerhet språkliga sådana); (2) 3D/spatial inspelning och analys (för att registrera och visualisera representationer av materiell men momentan karaktär, särskilt bruksföremål och konstruktioner); (3) geotaggning (för geografisk kartläggning); och (4) digital arkivering i användarvänlig korpusmiljö.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för behörighet

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast två månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till Arthur Holmer (se https://www.sol.lu.se/en/person/ArthurHolmer). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
 • Doktorsexamen i ett för forskningsuppgiften relevant ämne (exempelvis antropologi, lingvistik eller arkeologi).
 • Expertis och erfarenhet från (1) fältbaserad antropologisk och/eller lingvistisk forskning och dokumentation, (2) en empirisk miljö i form av ett nutida jägar-samlar-samhälle.
 • Goda färdigheter i skriven och talad engelska på akademisk nivå.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande 

 • Erfarenhet av dokumentation inom ett eller flera av följande områden: (1) audio/video; (2) materiell kultur; (3) geotaggning.
 • Goda färdigheter i det språk som talas i det samhälle som ska studeras.
 • Erfarenhet av en empirisk miljö i form av ett nutida jägar-samlar-samhälle i den tropiska regionen.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopia av doktorsexamen.
 • Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
 • Plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • Syfte och frågeställning.
 • Teori och metod.
 • Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten.
 • Tidsplan och förväntade resultat.
 • Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2617
Kontakt
 • Arthur Holmer, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/en/person/ArthurHolmer/
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/en/person/HenrikRahm/
 • Jeanette Lunde, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JeanetteLunde
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-10-30
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb