Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Fysiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik

Beskrivning av arbetsplatsen  
Verksamheten vid avdelningen för atomfysik, fysiska institutionen, är i hög grad inriktad mot forskningsområden som är i snabb internationell expansion och med hög synlighet t.ex. attosekundfysik och kvantinformation. Båda dessa forskningsfält möts inom ett nytt ämne, ultrasnabb kvantfysik, där kvantmekaniska egenskaper hos materia mäts och kontrolleras på en ultrasnabb tidsskala.  Detta uppmärksammas internationellt och har bland annat resulterat i finansiellt stöd från det Europeiska forskningsrådet samt från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Vi avser att rekrytera en biträdande lektor som arbetar inom experimentell ultrasnabb kvantfysik. Kandidaten bör driva ett starkt forskningsprogram med fokus på växelverkan mellan ljus och materia på ultrakorta tidsskalor, särskilt kvanttillstånds­mätningar och kvantkontroll.

Den nya biträdande lektorn förväntas samarbeta med ett flertal forskare inom attosekundfysik och kvantinformation vid Lunds universitet. Det finns en stark förskningsmiljö vid fysiska institutionen inom attosekundfysik som involverar olika forskningsavdelningar, som atomfysik, synkrotronljusfysik samt matematisk fysik. Detsamma gäller området kvantinformation (som utöver de ovannämnda avdelningarna involverar fasta tillståndets fysik). Anställningen är direkt kopplad till LTH:s profilområde ”Avancerade ljuskällor” samt Lunds universitets profilområde ”Ljus och material”.

Anställningen stöds av Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT, https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/). WACQT är 12-årigt initiativ med ett omfång som är större an 100 milj Euro och med syfte att föra svensk akademi och industri till en tätposition inom kvantteknologi samt att bygga en svensk kvantdator. WACQT har åtagit sig att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverkande och stödjande aktiviteter.

Utöver lön till anställningsinnehavaren tillhandahåller WACQT medel för en fyraårig doktorandtjänst, en tvåårig postdoktorstjänst och sex miljoner svenska kronor för experimentell utrustning.

Anställningen är vid avdelningen för atomfysik, fysiska institutionen. Den nya biträdande lektorn förväntas arbeta experimentellt vid högeffektlaserlaboratoriet. Där finns avancerade femtosekundlasrar, elektronspektrometrar samt ultrastabila interferometrar som behövs för mätningar på attosekundtidsskala. 

Fysiska institutionen ger kurser inom områden med direkt relevans för denna utlysning, t.ex. inom kvantmekanik, optik och atomfysik. Ett nytt utbildningsspår på masternivå vid LTH inom kvantteknologi är under uppbyggnad. 

Ämne
Fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för utlysningen är ultrasnabb kvantfysik, där kvantmekaniska egenskaper hos materia mäts och kontrolleras på en ultrasnabb tidsskala. Ämnet ligger vid gränsen mellan attosekundfysik och kvantinformation. Forskningsplanens fokus skall ligga på växelverkan mellan ljus och materia på ultrakorta tidsskalor, särskilt kvanttillståndsmätningar och kvantkontroll.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar att:

 • Forska inom ämnesområdet. 
 • Utveckla metoder och utrustning relevant för ämnesområdet.
 • Undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handleda examensarbetare och doktorander. Söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverka med näringsliv och samhälle.
 • Utföra administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning relevant för anställningens ämnesbeskrivning.
 • Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som beskriver den forskning som avses att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Experimentell ultrasnabb kvantfysik”, och hur denna kompletterar och förstärker forskningen vid fysiska institutionen. Forskningsplanen ska även redogöra för potentiella samarbeten vid Lunds universitet, inom WACQT och med andra lärosäten eller forskningsinstitut. Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan. Forskningsplanen skall också visa vilken befintlig forskningsinfrastruktur (vid Lunds universitet och/eller vid anläggningar med öppet ansökningsförfarande) som kan användas samt om det finns behov av ny forskningsinfrastruktur.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • Dokumenterad projektledningserfarenhet.
 • Dokumenterad handledarerfarenhet av kandidat- eller mastersprojekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning.  

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, Jobba hos oss

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse och utveckling av verksamheten. 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2625
Kontakt
 • Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2024-01-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb