Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också två internationella masterprogram i European Business Law och i International Human Rights Law.

Ämne
Offentlig rätt med inriktning på miljörätt och förvaltningsrätt

Ämnesbeskrivning
Postdoktorn ska undersöka hur europeiska och nationella bestämmelser kan tillämpas för att förbättra tillgången på vatten och förbättra vattenkvalitet i Sverige. Detta inkluderar att kartlägga de befintliga reglerna för vattenförvaltning i Sverige såväl som på EU-nivå. I synnerhet kommer postdoktorn att undersöka införlivandet av EU:s ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, WFD) i svensk rätt och de efterföljande rättsakterna med avseende på vattenförvaltning. Postdoktorn kommer att särskilt analysera rättsliga möjligheter att prioritera och fördela vattenresurser på nationell nivå på ett mer hållbart och rättvist sätt med hänsyn till de utmaningar som följer av hur klimatförändringar kan påverka tillgången till vatten i framtiden. Detta kan inkludera att undersöka möjligheterna enligt befintlig lagstiftning att skapa en marknad för att köpa och sälja vattentillstånd (vattendomar), använda dynamiska tillstånd för vattenanvändning eller återanvända renat avloppsvatten.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorsanställningar inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: https://www.sustainability.lu.se/

Anställningen är en del av det tvärvetenskapliga programmet vid Lunds universitet som fokuserar på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Inom LU4Water kommer sex postdoktorer vid sex fakulteter (juridik, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, ekonomi och teknik) att samarbeta för att utveckla ett nytt ramverk för implementering av integrerad vattenresursförvaltning. Postdoktorn kommer därför att vara involverad i ett större pågående tvärvetenskapligt forskningsprojekt om hur ett mer komplett ramverk för vattenförvaltning kan utvecklas i Sverige för att möjliggöra en omfattande och hållbar vattenpolitik. Postdoktorn vid juridiska fakulteten kommer att fokusera på den juridiska delen av det transdisciplinära vattenförvaltningsprojektet.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen. I forskningsplanen ska det finnas en tydlig koppling till hur postdoktorsprojektet knyter an till forskningsprojektet LU4Water och dess juridiska delar.

Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla följande:
• personligt brev
• kortfattad curriculum vitae (CV)
• fullständig publikationslista
• kopia på doktorsexamensbevis
• intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
• plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor). Planen ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.
• förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
• de åberopade vetenskapliga arbetena
• kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för de olika postdoktorsanställningarna kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen.

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet
Tidsbegränsad anställning, tre år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor
Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2729
Kontakt
  • Britta Sjöstedt, universitetslektor, +46462221167
  • Jenny Lindskog, HR-chef, +46462221004
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2024-01-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb