Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

EU-rätt eller mänskliga rättigheter

Ämnesbeskrivning

Denna postdoktoranställning är kopplad till två större forskningsprojekt finansierade av Formas och av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, med fokus på den hållbarhetsscreening som föreskrivs i EU:s taxonomiförordning och dess delegerade akter, inom ramen för den europeiska gröna given. Genom EU:s taxonomiförordning har man infört granskningskriterier för att identifiera ekonomiska verksamheter som är miljömässigt och socialt hållbara. I projekten undersöks, ur ett internationellt rättsligt perspektiv, hur ekonomiska verksamheter kommer att identifieras som "hållbara" för genomförandet av den europeiska gröna given. I en tid av ökade rättsliga utmaningar riktade mot stater för klimatpassivitet är det viktigt att dessa granskningskriterier är förenliga med befintliga (internationella och EU) rättsliga standarder för att förhindra förseningar till följd av framtida rättstvister. Sådana förseningar skulle omintetgöra EU:s handlingsplaner för klimatförändringar och den ekonomiska återhämtningen.

De två forskningsprojekten syftar bland annat till att klargöra den rättsliga omfattningen för de miljömässiga och sociala screeningkriterier som utvecklats inom ramen för EU:s taxonomi. Postdoktorprojektet kommer att vara relaterat till detta mål, med särskilt fokus på den sociala dimensionen av hållbarhetsscreening och/eller icke-finansiell väsentlighetsrapportering. Forskningsprojekt som fokuserar på en eller båda av dessa två aspekter uppmuntras särskilt. De två projekten leds av docent Daria Davitti respektive universitetslektor Britta Sjöstedt. Postdoktorn kommer att ha ett nära samarbete med dem och med andra forskare som är involverade i projekten. Förutom att genomföra ett självständigt forskningsprojekt ska postdoktorn också engagera sig i andra forskningsrelaterade aktiviteter kopplade till de två projekten.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen.

Vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i EU-rätt eller mänskliga rättigheter.

Eftersom projekten genomförs på engelska, är mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska språket ett krav.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
 • kortfattad curriculum vitae (CV), på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
 • fullständig publikationslista
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor), på engelska
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, tre år.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2820
Kontakt
 • Daria Davitti, universitetslektor, +46462221019
 • Jenny Lindskog, HR-chef, +46462221004
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-06
Sista ansökningsdag 2023-11-01

Tillbaka till lediga jobb