Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Analytisk kemi, som är ett av de grundläggande kemiämnena, tillämpas i syftet att karaktärisera olika prov, det vill säga att fastställa hur de är uppbyggda, vilka kemiska ämnen de innehåller och hur mycket av respektive ämne de innehåller. Forskning inom analytisk kemi syftar till att utveckla nya analystekniker och metoder. Viktiga tillämpningsområden är inom livsmedel, miljövetenskap, bioteknik/bioenergi, medicinsk och farmaceutisk vetenskap.

Doktoranden kommer att verka i en interdisciplinär grupp vid Lunds universitet, vilken under de kommande 6 åren kommer att samarbeta för att undersöka subletala effekter av vanligt förekommande bekämpningsmedel på olika insektsarter. Projektet är interdisciplinärt och involverar forskning inom analytisk kemi, genetik, metabolomik och fysiologi, samt inkluderar laboratoriearbete och ekologiska fältstudier. Kemiska bekämpningsmedel spelar en avgörande roll för att kontrollera skadedjur, men, deras subletala effekter på övriga insekter har ofta ignorerats. De flesta av dessa bekämpningsmedel är neurotoxiner, men, hur de påverkar hjärnan och dess funktion hos olika insektsarter är oklart. 

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla nya analysmetoder för att detektera. identifiera och kvantifiera bekämpningsmedel i insekter, insektshjärnor och andra relevanta prover insamlade från högrisklandskap. Dessutom kommer insekter som exponeras för bekämpningsmedel i laboratoriemiljö att studeras. Synergier mellan olika discipliner kommer att möjliggöra identifiering av jordbrukslandskap med hög risk vad gäller exponering för bekämpningsmedel, samt att uppnå kemisk analys av olika delar av insektshjärnan. Doktoranden kommer att utveckla nya analysmetoder baserade på superkritisk vätskekromatografi kopplat till låg- och högupplöst masspektrometri. Doktoranden kommer också att få expertis inom spatial modellering i jordbrukslandskap, landskapsekotoxikologi och insektsneuroanatomi.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som, vid antagningstillfället, har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Analytisk kemi uppfyller den som har:

Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Körkort för personbil

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter (önskvärda men inte krav):

 • Godkänd kurs inom kromatografi på avancerad nivå
 • Godkänd kurs inom masspektrometri på avancerad nivå
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med olika kromatografiska tekniker och masspektrometri
 • Erfarenhet av att felsöka och reparera analysinstrument
 • Erfarenhet av statistisk analys
 • Bedömd förmåga att arbeta självständigt och förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor
 • God förmåga att samarbeta, uthållighet, stabilitet och personlig mognad, samt förmåga att organisera och strukturera arbetet
 • Numerisk och språklig analytisk förmåga
 • Erfarenhet av att arbeta med biologiska material som t.ex. insekter
 • Nyfikenhet att lära sig nya saker och öka sin kunskap, speciellt inom multidisciplinära miljöer

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett brev (1/2 - 1 sida) där den sökande kort beskriver sig själv och motiverar varför den sökande vill påbörja forskarutbildningen i analytisk kemi vid Lunds universitet, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar egna intressen och vetenskapliga bakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg för godkända kurser, samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2891
Kontakt
 • Charlotta Turner, charlotta.turner@chem.lu.se, +46706222752
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-10-05

Tillbaka till lediga jobb