Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Energivetenskaper bedriver forskning om fenomen, mekanismer, komponenter, processer och system med relevans för energisektorn och för transportsektorn. Forskningen bygger på en kombination av modellering, numeriska simuleringar och experimentella studier. Institutionen arbetar med ett brett spektrum av problem, allt från industriellt relevant forskning och utveckling till grundforskning inom flera olika områden. Energivetenskaper har ett omfattande nätverk av samarbetspartners, både akademiska och industriella, nationella och internationella. 

Projektbeskrivning

Regionala järnvägar är en avgörande del av de flesta länders övergripande utvecklingsprogram för järnvägstransporter. Många europeiska länder satsar stort på regionala tjänster, drivet av mångas önskan att bo i mindre överbelastade områden med enkel tillgång till stora städer.

De flesta av de nuvarande regionala järnvägssystemen är beroende av fossila dieselbränslen, vilket leder till utmaningar med hög klimatpåverkan, höga utsläpp och ineffektivitet. Målet med projektet är därför att forska om framtidens framdrivningssystem för regionala järnvägssystem som effektivt uppfyller alla transportbehov samtidigt som klimatpåverkan och kostnader minimeras.

Projektet är en del av EU-Rail som involverar fler än 50 akademiska och industriella partners med det övergripande målet att skapa förutsättningar för en snabb omställning till ett attraktivt, prisvärt och hållbart europeiskt järnvägssystem.

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna i forskningsprojekten innebär att undersöka ett antal drivlinateknologier från motorer till bränsleceller och hybrider användande av förnybar energi som HVO, alkoholer och vätgas. 

Det första steget är att i ett gemensamt team utveckla en modell som kan användas för att fastställa prestanda, klimatpåverkan och kostnader för de olika alternativen av drivlinor och energislag, baserat på järnvägs- och trafikparametrar samt livscykelanalysdata. 

Det andra steget är att i detalj undersöka de drivlinor som bäst uppfyller prestandakriterierna till lägsta klimatpåverkan och lägsta totalkostnad för investeringar, underhåll och drift, baserat på den modell som utvecklades i det första steget. Detta andra steg kommer också att involvera experimentell verifiering.

Resultaten från projektet kommer att användas efter projektet för att bygga en prototyp för framtidens regionala tåg. 

Då projektet sträcker sig över flera ämnesområden söker vi dig som stimuleras av att utveckla nya kunskaper, vill arbeta brett med systemperspektiv, är intresserad av fordon och vill driva på omställningen till hållbara transporter. Du bör också ha intresse och erfarenhet av programmering. Som doktorand arbetar du under stort eget ansvar, med tillgång till handledare med kunskap inom relevanta ämnesområden. Projektet sker i samarbete med en annan doktorand i ett team som inkluderar experter från industrin. Under forskarutbildningen bygger du upp efterfrågad kompetens, inte bara inom ditt forskningsämne utan också inom projektledning, vetenskaplig metodik och andra generella färdigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har: 

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av modellering och design av fordonsframdrivningssystem
 • Erfarenhet av att arbete med förbränningsmotorer och bränslecellsteknik
 • Erfarenhet av livscykelanalyser
 • Civilingenjörsexamen i maskinteknik eller teknisk fysik 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3167
Kontakt
 • Professor Martin Tunér, +46731521521,martin.tuner@lth.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Tillbaka till lediga jobb