Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Kemiska institutionen tillhör både den Naturvetenskapliga och Tekniska Fakulteten (LTH) vid Lunds universitet. Kemiska institutionen har en unik styrka för Sverige med utbildning inom alla kemins områden och forskning av internationellt ledande forskargrupper, allt från grundforskning till tillämpad forskning. Institutionen har också avancerade instrumentering som behövs inom modern molekylär forskning. Institutionen för kemi har cirka 310 anställda, varav cirka 170 är doktorander. Antalet heltidsstuderande som är inskrivna i grundutbildningen är nästan 500.

På avdelningen för beräkningskemi studerar vi biofysikalisk kemi, statistisk termodynamik, suspensionsdynamik och kvantkemi. Samtidigt som vi fokuserar starkt på grundläggande forskning och modellutveckling, har våra metoder tillämpats på olika system som Life Sciences, lera, cement, havsvatten, dentala miljöer, träfibrer, sand och mejeriprodukter! Vi har också ett välutrustat experimentlabb för att förbereda proteinprover och utföra fysikalisk-kemiska mätningar. Dessutom har vi en ny BioSAXS till vårt förfogande: https://www.compchem.lu.se/the-biosaxs-instrument/.

Marie Skepö är professor i teoretisk kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten, LU, Sverige. Hennes bakgrund är inom yt- och kolloidkemi och hon har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från LU. Hennes primära forskning fokuserar på oordnade proteiner och biomolekylär växelverkan. Huvudteknikerna är atomistisk och grovkornig molekyldynamik och Monte Carlo-simuleringar i kombination med biofysiskaliska lösnings- och ytadsorptionstekniker, främst röntgen- och neutronspridning. Skepö är vice direktör för LINXS, Institutet för avancerad neutron- och röntgenspridning, avdelningschef för beräkningskemi och biträdande avdelningschef för kemiska instutitionen vid LU. Skepö forskargrupp består för närvarande av två doktorander och två postdocs, medan två doktorander och två postdocs startar 2024. Varje år handleder Skepö två eller tre master-/sommarprojektstudenter. Skepö har handlett nio doktorander till examen, sex som huvudhandledare och åtta postdoktorer. För mer information, se https://www.teokem.lu.se/people/seniors/skepoe/#/.

Arbetsuppgifter

Detta projekt syftar till att använda ett integrerat tillvägagångssätt, som kombinerar datorsimuleringar med röntgen- och neutronspridning, för att studera oordnade proteiner i lösning och deras interaktion med vesiklar som används som modellsystem för cellmembranet. För detta ändamål kommer en kombinerad experimentell och teoretisk ansats att användas, där den förra motsvarar lågvinkelspridning och neutronreflektometri och den senare atomistiska molekyldynamik- och grovkorniga Monte Carlo-simuleringar. I projektet ingår även programmering av nya analysrutiner och utveckling av grovkorniga och atomistiska modeller. Dessutom kommer du att delta i experiment på internationella forskningsanläggningar, internationella konferenser, delta forskarskolor och ta specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. En viss mängd resor planeras för dessa aktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Forskarutbildningsämne uppfyller den som har:

 • https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/forska-och-utbilda/forskarutbildning/allmanna-och-individuella-studieplaner

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kurser i fysikalisk kemi, spridningsteknik, yt- och kolloidkemi, statistisk termodynamik, proteinkemi, biokemi, biofysikalisk kemi, matematik och programmering är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper av atomistiska molekyldynamiksimuleringar
 • Erfarenhet av att analysera spridningsdata.
 • Tidigare praktisk erfarenhet av röntgen-/neutronspridning av oordnade proteiner.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3365
Kontakt
 • Marie Skepö, Rekryterande chef , marie.skepo@compchem.lu.se,+46462223366
 • Tyra Lundquister, HR-administratör, tyra.lundquister@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb