Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

En tvåårig postdoktoral forskningstjänst vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, utlyses härmed under forskningsämne planetär geovetenskap.

I forskningsgruppen där tjänsten utlyses forskar vi huvudsakligen inom två fält av planetär geovetenskap – nedslagskraterbildning och chockmetamorfos, samt den geologiska utvecklingen av andra fasta kroppar i solsystemet.

Det dominerande övergripande temat för gruppens forskning rör förståelsen för jordens (inre solsystemets) kollisionshistoria och konsekvenserna för biosfären genom att studera nedslagskratrar och deras associerade avlagringar (impaktiter). Vi är särskilt intresserade av mikrostrukturell deformation som kan kopplas till chockmetamorfos i terrestriska impaktiter, karakterisering av nedslagskratrar (inklusive t. ex. geologisk kartering och chockbarometri), och studier av meteoriter. Vi bedriver också forskning kring Mars geologiska historia. Den kandidat som erbjuds tjänsten kommer att bedriva forskning som brett ska passa in i följande projekt:

 • Jordens nedslagshistoria – Nya metoder för att känna igen nedslagskratrar

Vilka kristallografiska karakteristika i chockade mineral kan användas för att öka möjligheten att hitta eroderade nedslagskratrar på jorden och för att förstå utomjordiska geologiska provers nedslagshistoria? Hur kan nedslagsrelaterade mineralförändringar undersökas med hjälp av synkrotro- och neutrontekniker?

Vi vill fastställa inriktningen på forskningen som ska utföras inom ramen för det här projektet/anställningen tillsammans med den kandidat som kommer att erbjudas tjänsten.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kandidaten som erbjuds tjänsten kommer att bedriva forskning på geologiska prover från terrestriska nedslagskratrar och chockade meteoriter. Det exakta forskningsmaterialet beror på vilken inriktningen forskningen kommer att ha. Forskningen kan dock vara delvis inriktad på data from satelliter i omloppsbana, till exempel från instrument ombord Mars Reconnaissance Orbiter (men ska fortfarande vara fokuserad kring nedslagskraterbildning). Exempel på tekniker/metoder som kan bli aktuella inom ramen för den här tjänsten listas nedan.

(1) Petrografiska och chocktextur-undersökningar för att fastställa egenskaper och bildningssätt för mikrotexturer som bildats som konsekvens av chockkompression, U-bordsmikroskopering, svepelektronmikroskopi (SEM) med electron backscatter diffraction (EBSD) och transmissionselektronmikroskopi (TEM); och (2) Användande av moderna tekniker vid MaxIV-laboratoriet i Lund för vidare karakterisering av kristallografisk deformation, till exempel genom röntgendiffraktion. Detta inkluderar även provpreparering med fokuserad jonstråle.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Publicering av resultat i internationella högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter.
 • Deltagande i projektmöten och konferenser.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Beroende på forskningsinriktning: fältarbete.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Undervisning.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Tjänsten är placerad i Lund men det kan bli aktuellt med labarbete på annan ort i Sverige, eller utomlands, så det förväntas att kandidaten kan resa.

Arbetsmiljö

Postdoktorn kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen vid Lunds Universitet. Vid Geologiska institutionen bedriver vi forskning över ett brett spektrum av geovetenskapliga discipliner och vi erbjuder både ett kandidat- och masterprogram. Tjänsten är placerad i en grupp som i dagsläget består av två lärare/forskare och fyra doktorander. Vi respekterar och bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö.

På Geologiska institutionen har vi utomordentlig infrastruktur och professionella anställda i flera stödfunktioner. Lunds Universitet är en myndighet och som anställd finns särskilda fördelar, till exempel generös semester och hälsofrämjande förmåner, se mer på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. För denna anställning behöver sökande ha en doktorsexamen (eller motsvarade, se ovan) i geologi, astronomi eller ett nära anknutet ämne inom naturvetenskap. Om det finns särskilda skäl, till exempel föräldraledighet, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Den sökande behöver inte ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället för den här tjänsten.

Övriga krav:

 • En publikationslista som motsvarar det som kan förväntas vid den sökandes karriärnivå.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Utmärkta färdigheter i kommunikation, förmåga att arbeta i grupp men också individuellt, och att färdigställa projekt i tid.

Vid tjänstens start förväntas den sökande ha avlagt doktorsexamen. Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande så som publikationer, uppsatser, eller motsvarande, på engelska är absolut nödvändigt. Vi letar efter en kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver nära samarbete med medlemmar av gruppen i Lund och även forskare i andra länder, och den sökande ska kunna arbeta självständigt med att designa och utföra experiment, liksom i grupp i samarbetsprojekt. Den sökande ska vara engagerad och fokuserad, och kunna ta ansvar för delar av gruppens forskning.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning relaterad till nedslagskraterbildning/chockmetamorfos och/eller andra fält inom planetär geovetenskap så som kosmokemi eller meteoritics.
 • Erfarenhet av att arbeta med avancerade analytiska tekniker så som synkrotron- och/eller neutrontekniker (som kan användas för att studera geologiskt material på ett sätt som är relevant för projektet/gruppen).
 • Att ha publicerat veteskapliga artiklar i högkvalitativa internationellt erkända tidskrifter relevanta för forskningsområdet (planetär geovetenskap).
 • Förmåga att förstå och applicera nya avancerade analytiska tekniker I forskning.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med petrografiskt mikroskop, med eller utan U-bord, SEM/EBSD, TEM, FIB.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med material som potentiellt kan vara aktuellt för tjänsten: terrestriska impaktiter och/eller meteoriter.
 • Erfarenhet av att ha analyserat och arbetat med data från satelliter i omloppsbana runt andra himlakroppar så som hyperspektraldata som används för att tolka mineralogin i Mars skorpa.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Startdatum: 1e februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanfogas i en enda PDF-fil innehållande:

 • Ett brev där anledningarna till ditt intresse för tjänsten och på vilket sätt gruppens forskningsprojekt motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund framgår.
 • En motivering om maximalt tre sidor (inklusive eventuella figurer) som sammanfattar hur du skulle vilja fokusera din forskning om du erbjuds tjänsten. Inkludera även en sammanfattning av tidigare forskning. Den här texten kan till exempel också omfatta en motivering till vilket specifikt forskningsområde inom nedslagskraterbildning som du vill fokusera på, och en översikt av några framtida forskningsprojekt. Den här texten är menad att demonstrera dina vetenskapliga intressen och kreativitet, den faktiska forskningsinriktningen kommer att diskuteras tillsammans vid starten för tjänsten och kan skilja sig från dina förslag.
 • CV.
 • Publikationslista.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen (om det finns vid ansökningstillfället) samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
 • Kontaktinformation till två till tre referenser, faktiska referensbrev behövs inte.

Var snäll och skicka inte några originaldokument. Du kan också bifoga till ansökan en kopia av din doktorsexamen (eller motsvarande, eller en sammanfattningen om avhandlingen inte är färdigställd vid ansökningstillfället).

Kandidater till tjänsten kommer att kallas till intervju före tillsättandet.

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 el en l ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3369
Kontakt
 • Sanna Alwmark, sanna.alwmark@geol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-11-02
Sista ansökningsdag 2023-12-10
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb