Lunds universitet, Humaniora och teologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning & ämnesmiljö

På det retorikvetenskapliga fältet möts forskare alltifrån språk och litteraturvetenskap till medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap. Vid Lunds universitet tillhör retoriken de humanistisk-teologiska fakulteterna. Lunds universitet är sedan 2006 stolt förvaltare av Stiftelsen Christian W. Janssons professur i retorik. 

Retorikämnet omfattar utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå. För närvarande erbjuds kurser på avancerad nivå inom ramen för masterprogrammet Språk och språkvetenskap, men en ny internationell masterutbildning i enbart retorik är under utveckling. För vidare information om våra kurser, se här.

Forskningen, som tidsmässigt omfattar antiken till nutiden, är tematiskt inriktad mot didaktik och politik. Ämnet ingår i livaktiga nätverk med nationella och nordiska kollegor och samverkar aktivt med det omgivande samhället, inte minst med skolväsendet, där retorikämnet förväntas få en större betydelse inom gymnasieskolan.

Arbetsuppgifter

Som professor i retorik förväntas du leda och utveckla en forskningsmiljö som rymmer en bredd av ingångar till det retorikvetenskapliga fältet. I uppdraget ingår även ansvar för att driva den teoretiska och metodologiska utvecklingen av ämnet, på ett sätt som förenar dessa olika ingångar och fördjupar det vetenskapliga samtalet dem emellan.

Med detta följer ett systematiskt arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, som kan bidra till att forskningsmiljön växer, utvecklas och internationaliseras. Särskilt prioriterat är ansvaret för att bygga upp en internationell masterutbildning och stärka och utveckla forskarutbildningen. Även att undervisa vid ämnets utbildningar samt driva utbildningarnas utveckling är mycket viktiga uppgifter.

I din roll som professor förväntas du delta aktivt i institutionens dagliga verksamhet och värna ett gott samtals- och arbetsklimat. Du ska vara väl insatt, alternativt snabbt kunna sätta dig in, i det svenska högskolesystemet och finansieringslandskapet, följa samhällsutveckling av betydelse för arbetet vid institutionen, fakulteten och universitetet samt samverka med det omgivande samhället.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, till exempel när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Ytterligare krav för anställning är:

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Dokumenterade utmärkta vetenskapliga meriter inom det retorikvetenskapliga forskningsområdet.
 • God ledar- och samarbetsförmåga.
 • Förmåga att kunna tala, läsa och skriva akademisk engelska. Om den som tillträder anställningen inte behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk i tillräcklig grad för undervisning och kommunikation på arbetsplatsen upprättas en kompetensutvecklingsplan som preciserar hur den anställde ska kunna inhämta nödvändiga kunskaper och färdigheter i svenska inom en angiven tidsram. Planen utarbetas i samråd mellan anställd och närmaste chef.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. Visas genom:
  • dokumenterad erfarenhet av att, med tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.
  • dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning

 • En forskningsprofil inriktad på retorikens uttrycksformer och tillämpningar i nutiden.
 • Mycket god erfarenhet av forskningsledning samt dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa konkurrensutsatta forskningsmedel, inte endast för egen forskning utan även för andras forskning.
 • Erfarenhet av handledning av doktorander.
 • Mycket god förmåga att utveckla forskningsområdet, nationellt och internationellt.
 • Mycket god förmåga att genomföra pedagogisk utveckling.
 • Visad förmåga att samverka med det omgivande samhället. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter.

De sökande som kallas till provföreläsningar och intervjuer kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den verksamhet som de ämnar bedriva inom ramen för eventuell anställning, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt.

Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Villkor

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om att vara anställd vid Lunds universitet här: Jobba hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2025
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3443
Kontakt
 • Johannes Persson, Dekan, https://www.fil.lu.se/person/JohannesPersson/
 • Anna Kvist, Rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/AnnaKvist
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-03-15
Sista ansökningsdag 2024-05-13

Tillbaka till lediga jobb