Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utfärdat kandidatexamen sedan 1999 och doktorsexamina sedan 2006.

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet står i fokus. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer.

Arbetsuppgifter:
Doktoranden ska ingå i ett FORTE-finanasierat projekt (dnr 2014-2364), ”Ett värdigt liv: Hur hanterade danska och svenska beslutsfattare sexualitet och funktionshinder i slutet av 1900-talet?” Projektet syftar till att undersöka interaktionen mellan sociala rörelser och institutioner inom den ”nordiska modellen” – mer specifikt mellan funktionshindersorganisationer och en rad samhälleliga aktörer både inom staten och också inom det civila samhället när det gäller sexualitet, sexuellt medborgarskap och sexuella rättigheter. Metodologisk är projektet kvalitativt inspirerat och lägger tyngdpunkten på både ett historisk och ett komparativt perspektiv med fokus på Sverige och Danmark.

Doktoranden måste själv bestämma det teoretiska ramverket inom ramen för det genusvetenskapliga fältet och göra de metodologiska valen när doktoranden formulerar sin forskningsplan, men övergripande mål och frågeställning definieras av huvudprojektet.

Behörighet
:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Eftersom projektet innebär forskning på dansk- och svenskspråkigt textmaterial måste sökanden ha goda kunskaper i svenska eller något annat nordiskt språk för att komma ifråga till tjänsten.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg,
2) en kopia av masteruppsatsen motsvarande akademisk paper samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter),
3) ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen (maximalt två sidor)
4) en forskningsplan (maximalt fem sidor)
5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Personaladministratör Emma Ohlsson, HS 35, Sandgatan 3, hus Gamla Kirurgen, 223 50 Lund. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Om det uppkommer frågor gällande ansökningsförfarandet i sökandeportalen, vänligen kontakta Emma Ohlsson, emma.ohlsson@sam.lu.se, +46 46 222 48 06. Specifika frågor gällande tjänsten ställs till kontaktpersonerna nedan.

Information om forskarutbildning i genusvetenskap finns på sidan:

http://www.genus.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/1665
Kontakt
  • Sara Goodman, prefekt, +46462224402, sara.goodman@genus.lu.se
  • Diana Mulinari, ansvarig för forskarutbildningen, +46 46 222 97 04, diana.mulinari@genus.lu.se
  • Irene Pelayo, +46 46 222 97 78, irene.pelayo@genus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2015-06-16
Sista ansökningsdag 2015-09-04

Tillbaka till lediga jobb