Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningen vid avdelningen för biokemi och strukturbiologi syftar till att förstå grundläggande livsprocesser på molekylär nivå med hjälp av experimentella och beräkningsmetoder, främst med fokus på studier av proteiners funktion och struktur. Avdelningen för biokemi och strukturbiologi är en del av Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Kemiska institutionen. CMPS erbjuder en kreativ och stark forskningsmiljö med utmärkt infrastruktur och flera framgångsrika grupper som har attraherat prestigefyllda anslag från Europeiska forskningsrådet och Wallenbergstiftelsen (se https://www.cmps.lu.se för mer information).

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren förväntas utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. Arbetsuppgifterna kommer att vara 80% forskning och forskarutbildning samt upp till 20% undervisning på grundutbildningen. Undervisningen kommer framförallt att omfatta strukturbiologi men även andra områden inom institutionens kurser kan komma att ingå. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Sökanden förväntas bedriva självständig forskning inom strukturbiologi med särskilt fokus på experimentell kryoelektronmikroskopi (kryo-EM) och därmed förstärka avdelningens forskningsprofil inom detta område. Sökanden förväntas samarbeta med den växande forskarkonstellationen vid LU som samlas kring denna metod, samt bidra till utveckling av den lokala infrastrukturen. Sökanden förväntas aktivt söka och erhålla externa medel för sin egen forskningsverksamhet.

Sökanden kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå samt bidra till forskarutbildning och förväntas vara handledare till doktorander och examensarbetare. Som en del av lärarkollegiet förväntas sökanden att aktivt delta i diskussioner om verksamhet och strategiska mål och därmed ta del av det gemensamma ansvaret för en fungerande forskning och undervisning vid institutionen. Uppdrag som lärarrepresentant inom arbetsgrupper/styrelse vid institutionen kan bli aktuellt i framtiden.

Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Den biträdande universitetslektorn skall ha en doktorsexamen med inriktning mot strukturbiologi och framgångsrikt ha genomfört postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

 • uppvisar vetenskaplig skicklighet genom vetenskaplig publicering i ämnesområdet strukturbiologi,
 • har betydande praktisk erfarenhet av experimentell kryo-EM,
 • uppvisar en forskningsplan med tydlig självständig inriktning och som bedöms kunna ligga till grund för extern finansiering,
 • uppvisar mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

 • kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen,
 • uppvisar förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde samt förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering,
 • uppvisar dokumenterad erfarenhet av ledarskap,
 • har erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning,
 • uppvisar god samarbetsförmåga, uthållighet och personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera arbetet.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare ska utgöras av:

 1. God nationell och internationell nivå som forskare
  Sökande bedriver forskning av hög kvalité som är nationellt och internationellt uppmärksammad.
  Sökande bedriver forskning med en tydlig, självständig forskningsprofil.
 2. God pedagogisk förmåga
  Sökande har goda ämneskunskaper och kan omsätta dessa i den pedagogiska praktiken.
  Sökande har goda pedagogiska färdigheter och visar förmåga till att utveckla undervisning inom ämnesområdet.
  Sökande har ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.
  Sökande har högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller motsvarande
 3. Förmåga att delta i handledning av doktorander
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga att handleda doktorander.
  Sökande har ett reflekterande förhållningssätt till doktorandhandledning.
  Sökande har en handledarutbildning omfattande minst två veckor eller motsvarande. 
 4.  Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. 
 5.  Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten
  Sökande har dokumenterad erfarenhet och förmåga till akademiskt ledarskap. 

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast sex månader innan anställning som biträdande universitetslektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett karriärprogram för biträdande universitetslektorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/281
Kontakt
 • Tommy Cedervall, avdelningsföreståndare, 070-1473357,tommy.cedervall@biochemistry.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringskoordinator, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-02-20
Sista ansökningsdag 2024-04-16

Tillbaka till lediga jobb