Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:
Doktorandprogrammet uppgår till 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier). Det slutar formellt med att doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Innehavaren av en doktorandtjänst har som primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra den utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Bestämmelser om anställning som doktorand på heltid finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavaren av en doktorandtjänst förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och undervisningsmiljö och kan behöva utföra institutionsuppgifter, framför allt undervisning, upp till cirka 20 procent av heltid.

Denna utlysning välkomnar doktorandförslag som syftar till att utforska postutveckling och pluriversal transformation baserat på empirisk fallstudieforskning grundad i ett specifikt samhälle eller territorium i det globala syd och teoretisk och konceptuell utveckling, till exempel av pluriversum; prefigurativ politik; hoppets politik; och riktiga utopier. Ett engagemang i dekoloniala och feministiska metoder skulle vara en fördel.

Men det finns en ökande framväxt och synlighet av en enorm mängd radikala alternativ till denna dominerande regim, som ifrågasätter dess rötter i kapitalistiska, patriarkala, rasistiska, statistiska och antropocentriska krafter. Vi söker doktorander som är intresserade av att forska om den breda frågan: Hur ser den antikoloniala/kapitalistiska/patriarkala transformationen ut och hur omkonfigureras relationer mellan människa och natur för att stödja detta?

Gemensamma alternativ "underifrån", även om de är olika i skala och räckvidd, utgör flera former av motstånd och kamper för återexistens som avslöjar andra horisonter av det möjliga - en värld där många världar passar. Dessa inkluderar initiativ med ett specifikt fokus som hållbart och holistiskt jordbruk, gemenskapsledd vatten/energi/matsuveränitet, solidaritets- och delningsekonomier, arbetarkontroll av produktionsanläggningar, resurs/kunskapsallmänningar och interetnisk fred och harmoni, till mer holistisk eller rundade förvandlingar som de som zapatisterna i Chiapas och kurderna i Rojava försökte göra. Alternativen inkluderar också återupplivandet av gamla traditioner och framväxten av nya världsbilder som återupprättar mänsklighetens plats i naturen, som en grund för mänsklig värdighet och jämlikhet. Denna utlysning välkomnar doktorandförslag som syftar till att utforska postutveckling och pluriversal transformation baserat på empirisk fallstudieforskning eller teoretisk och konceptuell utveckling, till exempel av pluriversum; prefigurativ politik; hoppets politik; och riktiga utopier.

Innehavaren av tjänsten bör rikta forskning till områdena humanekologi, humangeografi, hållbarhetsvetenskap, antropologi eller ett närliggande område. Mer information om doktorandprogrammet vid avdelningen för humanekologi finns på https://www.keg.lu.se/en/research/phd-education/phd-human-ecology

Behörighet/behörighetskrav:
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå måste en sökande:
- Har avlagt examen på avancerad nivå

- Ha genomfört studier motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- Ha förvärvat jämförbar utbildning på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Den som har fullgjort kursfordringar om minst 30 hp inom ämnesområdet (eller motsvarande) eller områden av relevans för ämnesområdet, varav minst 15 hp utgörs av självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade i Sverige eller utomlands, uppfyller de särskilda behörighetskraven för forskarutbildningen i humanekologi. Den sökande ska även ha kunskaper i engelska i tal och skrift motsvarande engelska B från svensk gymnasieskola. Bedömningen kommer att baseras på nationella riktlinjer.

Anställningen som doktorand regleras i Författningssamlingen 1998: 80. Endast den som är eller har blivit antagen till forskarutbildning får anställas till doktorandtjänsten. Vid tillsättning av en sådan tjänst ska i första hand den studerandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen beaktas. Utöver att ägna sig åt studierna kan den som tillsätts till doktorandtjänst åläggas att arbeta med utbildningsuppgifter, forskning och administration, enligt särskilda föreskrifter i förordningen.

Bedömningsgrund:
I enlighet med högskoleförordningen 5 kap. 5 st. ska särskild vikt vid antagning läggas vid den sökandes förmåga att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen, vilket framgår av akademiska kvalifikationer och meriter.

Ansökningar kommer vidare att granskas i enlighet med relevant forskningsintresse och profil i förhållande till ovan nämnda forskningsområde. Tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av tillämpning av kvalitativa fältmetoder relaterade till ämnena humanekologi eller motsvarande. Eftersom kandidaten anställs för ett projekt som förlitar sig på originaldatainsamling genom fältarbete och intervjuer, är kunskaper i språket för föreslaget arbete att föredra.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
• Ett följebrev på max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina kvalifikationer som relaterar till ovan nämnda projekt. Ladda upp som en pdf-fil.

• Kortfattat forskningsförslag (max. 2000 ord inklusive referenser) inklusive litteraturgenomgång, syfte, forskningsfrågor och metodik. Förslaget ska tydligt visa hur det förhåller sig till det ovan beskrivna forskningsfältet om postutveckling och pluriversum. Ladda upp som en pdf-fil.

• Curriculum vitae. Ladda upp som en pdf-fil.

• Ett exempel på självständigt skriftligt akademiskt arbete (på engelska). Detta kommer vanligtvis att vara en magisteruppsats. Ladda upp som en pdf-fil.

• Om möjligt, kopior av vetenskapliga publikationer på engelska författade eller medförfattare av dig. Ladda upp som en pdf-fil.

· Namn och kontaktuppgifter på 2-3 personer vi kan kontakta för personliga referenser (i frågebox)

· Kopior av provintyg och betyg. Ladda upp som en pdf-fil.
 
Ansökan ska vara på engelska och in i Lunds universitets jobbansökningsportal.

Typ av anställning:
Tidsgräns, fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 September 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/488
Kontakt
  • Från projektet: Vasna Ramasar, vasna.ramasar@hek.lu.se
  • Studierektor: Henrik Gutzon Larsen, henrik_gutzon.larsen@keg.lu.se;
  • HR: Natalie Nyman, natalie.nyman@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-08
Sista ansökningsdag 2024-05-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb