Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen 

Doktoranden kommer att vara anställd vid avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA). Forskningen vid IEA är inriktad på de tematiska områdena elektriska kraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem. All forskning syftar till ett hållbart samhälle i linje med EU:s klimatmål och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Specifikt tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och styrning av system med industriellt relevant komplexitet, och valideringen baseras på laboratorieanalyser och fältmätningar.

Vi söker nu motiverade kandidater som vill göra skillnad i kampen mot den globala uppvärmningen och driva på för omställningen av transporter.  

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik. Forskningsgruppen Industrial Electrical Engineering fokuserar på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling, med särskild inriktning på elektrifiering av olika typer av fordon. Ämnet är till sin natur tvärvetenskapligt med starka kopplingar till elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, konstruktion av elektriska maskiner, reglerteknik samt realtidssystem, industriell automation och elektrisk metrologi. Ämnet har också kopplingar till industriell automation där forskningsproblem på en mer global systemnivå behandlas. Forskningen inom industriell elektroteknik inspireras ofta av verkliga industriella problem. 

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv elektrifiering av fordon vid stora anläggningar med arbetsmaskiner och tunga transporter. Utmaningen är generisk genom att anläggningen antas karakteriseras av I) en, jämfört med ladd-behovet, svag koppling till ett yttre elnät, II) ett stort och över tid varierande ladd-behov, III) tillgång till lokal generering av elenergi (t.ex. sol, vind), IV) tillgång till lokal lagring av elenergi (t.ex. batterier) och V) ett behov av robusthet vid bortfall av det yttre elnätet. Den generiska utmaningen modelleras, simuleras och optimeras för två i projektet delaktiga aktörer; dels en större ”site” (till exempel ett vägbygge med 10-50 arbetsmaskiner, 30-400 lastbilar in/ut per dag) och dels en godsterminal (>100 bilar med fullt elektrifierade lokal-, regional- och linehaul-transporter).

Utmaningen är att fastställa hur infrastrukturen för transportelektrifiering bäst byggs upp och används, både under övergångsfasen med delvis elektrifierad fordonsflotta samt slutgiltigt med fullt elektrifierad flotta, för att uppnå tillgänglighet och robusthet till lägsta möjliga kostnad. Målet är en sänkt kostnad för ladd-infrastrukturen med 50%. De förväntade resultaten är tekniska, dvs avser och beskriver kraftelektroniskt baserade lösningar i tekniska termer som omvandlartyper (AC/DC, DC/DC med eller utan galvanisk isolation), centraliserad vs decentraliserad energihantering, modularitetsgränser, spännings-, ström-, effekt- och energi-nivåer, robusthet mot störningar/bortfall av matande elnät, kapacitet till återmatning/flexibilitetstjänster mm. I projektet ingår prototypbygge i kraftelektroniklabb.

Projektet utförs i samarbete mellan Sustainable Innovation (huvudsökande och projektledare), Volvo Construction Equipment, Bring och Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna i forskningsprojektet består av systemstudier av effekt- och energianvändningen för tunga transporter i den sorts stora anläggningar som projektet avser. Det kräver modellbyggnad inkluderande fordon – ladd-system – lokala energilager – lokal energigenerering (till exempel genom solenergi) samt anslutningen till berörda elnät. Modellerna används för systemoptimering av totalkostnad under randvillkor som till exempel inköpskostnad, total driftskostnad över tid, tillgänglighet (uptime) mm.

Arbetet utförs i nära samarbete med forskare inom samma forskargrupp vid LTH som jobbar md relaterade uppgifter samt med forskare vid Volvo Construction Equipment, Bring och Sustainable Innovation som alla också arbetar med relaterade frågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper om kraftelektronik, elektriska kretsar, tillämpad batteriteknik och modellering av elektriska energisystem, såväl AC som DC
 • Goda kunskaper i ladd-lösningar för elfordon
 • Goda kunskaper i elnätets egenskaper, speciellt med avseende på elfordonsladdning
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av elektriska drivlinor och laddningslösningar, energilagringsteknik med batteri- och bränslecellsteknik samt livscykelbedömning är meriterande.
 • Lämplig bakgrund för sökande är en civilingenjör i teknisk fysik eller elektroteknik med tydligt fokus på ett eller flera av områdena elfordon, kraftelektronik och elkraftsystemteknik.
 • Erfarenhet av arbete inom industrin med relevanta uppgifter inom området är en merit.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, motivation, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att jobba hos oss: Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/607
Kontakt
 • Mats Alaküla, +46705589284,mats.alakula@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-11

Tillbaka till lediga jobb