Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ergonomi och aerosolteknologi (https://www.eat.lth.se) tillhör Lunds Tekniska Högskola (LTH) och är en avdelning vid institutionen för Designvetenskaper placerat på Ingvar Kamprads Designcentrum (IKDC). Vi är en del av Lunds universitet.  

Vi är 50-tal medarbetare som har fokus på samspelet mellan människan och tekniken och vad kunskap om detta samspel betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Kunskaperna ska kunna användas för utformning av produkter och miljöer som människor kommer i kontakt med, det vill säga det kan handla om såväl arbetslivet, hemmet som andra miljöer och sammanhang som människor befinner sig i.

Vi har en omfattande och uppskattad grundutbildning på svenska inom flera civilingenjörsprogram som t ex Datateknik, Informations- och kommunikationsteknik och Risk, säkerhet och krishantering samt på engelska i mastersprogrammet ”Virtuell verklighet och förstärkt verklighet (VR/AR). Vi bidrar specifikt med kunskap om interaktionsdesign och samspelt mellan människa, teknik och organisation (MTO). Du kommer få möjlighet att utveckla dessa kurser tillsammans med vårt stora lärarlag av seniora lärare och doktorander.

Vi har flera spännande och internationella forskningsprojekt som behöver förstärkning. Några exempel är HARIA – Human-Robot sensorimotor augumentation vars syfte är att utveckla robotproteser utifrån en användarcentrerad designprocess, Magician - automatisering och robotar inom fordonsindustrin samt Ability som ska ta fram en multisensorisk enhet som ska undanröja de befintliga hindren för blinda och synskadade inom utbildning, sysselsättning och fritid och att främja samarbete med seende. Infravis är ett nationellt samarbetsprojekt med målet att förbättra stödet för dataanalys och visualisering som involverar stora och komplexa data. I ett annat projekt tar man fram riktlinjer för kravformulering och upphandling för att bidra till bättre digital arbetsmiljö i vården. Dessa projekt genomförs helt eller delvis i svensk kontext där skriftlig och muntlig kommunikation sker på svenska. En del av forskning sker i några av våra väl utrustade laboratorium som Virtual realitylaboratoriet och Användbarhetslaboratoriet. Vi är måna om att våra medarbetare ska ha en hälsosam arbetsmiljö och goda förutsättningar och resurser att bedriva forskning med hög internationell kvalité samt ge undervisning som uppskattas av våra studenter. Mer information om institutionen och avdelningen finns på följande hemsida: www.eat.lth.se.

Institutionen rekryterar nu en biträdande universitetslektor i interaktionsdesign. 

Ämne

Interaktionsdesign.

Särskild ämnesbeskrivning

Interaktionsdesign är en tvärvetenskaplig disciplin som är inriktad på att studera, gestalta och optimera interaktionen mellan människor och produkter, tekniska system, organisationer och/eller miljöer. Forskning inom interaktionsdesign kan omfatta utveckling eller tillämpning av designmetodik, olika aspekter av produktutveckling och kognitiv psykologi. Ämnet innefattar forskning med koppling till arbetsmiljö, hälsa, universal design (produkter och miljöer ska vara tillgängliga och användbara för alla) och MTO (samspelet mellan människa, teknik/maskin och organisation) och bedrivs ofta i utvecklingsprojekt med starka inslag av användarmedverkan och framtagande av prototyper i olika detaljeringsgrad. Genom att integrera dessa olika aspekter i vår forskning strävar vi efter att bidra med kunskap kring skapandet av effektiva och meningsfulla lösningar som kan förbättra alla människors livskvalitet och arbetsmiljö i olika sammanhang.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning. Den sökande förväntas bidra med kunskap och erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder samt utveckla teori och metodik i flera forskningsprojekt som bedrivs i samspelet mellan interaktionsdesign, arbetsmiljö och universal design. Sökande förväntas även bidra till att formulera och bygga en långsiktig strategi för ämnesområdets forskning.
 • Undervisning. Avdelningen har en omfattande undervisningen på grund- (ges på svenska), avancerad- och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdena arbetsmiljöteknik, interaktionsdesign, arbetsorganisation, human factors, riskhantering, kognition, universal design och rehabiliteringsteknik. Sökande ska medverka och utveckla våra kurser samt vara kursansvarig.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Fördjupa sina pedagogiska kunskaper

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i interaktionsdesign
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbetat i projekt som involverar slutanvändare.
 • Dokumenterad erfarenhet av prototyptillverkning och design av användargränssnitt. Dokumenterad erfarenhet av flerdisciplinärt forskningsarbete
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap. 

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom arbetsorganisation, human factors, universal design, tillgänglighet eller kognition.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom arbetsorganisation, human factors, universal design, tillgänglighet eller kognition.
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha utfört användarstudier och arbetat med användarcentrerade designprocesser.
 • Erfarenhet av bidragit till forskningsansökningar.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Interaktionsdesign

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Visad förmåga att attrahera externa forskningsanslag i konkurrens.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/646
Kontakt
 • Anders Gudmundsson, anders.gudmundsson@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-05-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb