Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
En doktorandtjänst i forskarutbildningsämne geobiosfärsvetenskap utlyses härmed vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sverige. Doktorandtjänsten kommer att ingå i ERC-projektet ”Core dynamics on millennial timescales (PALEOCORE)”. I det här projektet kommer vi att använda nya modeller av hur jordens magnetfält har förändrats över tid, baserat på geologiska och arkeologiska data, för att studera analogier till dagens magnetfält och förstå de underliggande processerna i jordens (dolda) flytande kärna. Åldersosäkerheter i paleodata utgör en av de huvudsakliga utmaningarna för projektet och är även en grundläggande utmaning för paleorekonstruktioner generellt sett. För att handskas med de här osäkerheterna kommer vi att använda innovativa modelleringsmetoder där den långsamt varierande morfologin av det geomagnetiska fältet, som vi försöker att rekonstruera, samtidigt används för att synkronisera de olika dataserierna i tid. Metoderna och resultaten från projektet kommer inte bara öka vår förståelse av jordens magnetfält utan kommer även att generera viktiga geokronologiska data som är nödvändiga för att exempelvis studera ’leads’ och ’lags’ i paleoklimatrekonstruktioner.

Arbetsuppgifter

Doktorandforskningen kommer primärt att fokusera på paleomagnetiska analyser (inklusive laboratoriemätningar och modellering) av tidigare insamlade sedimentborrkärnor från Kerguelenöarna och Sydgeorgien. De nya resultaten kommer att vara viktiga för konstruktionen av en ny generation globala modeller av jordens magnetfält som kommer att utvecklas parallellt. Doktoranden kommer att vara en del av ett större forskningsteam här i Lund, och projektet kommer också att involvera omfattande utbyten med associerade forskningsteam i Oregon, USA, och Bergen, Norge.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsmiljö

Doktoranden kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet. Vid Geologiska institutionen bedriver vi forskning över ett brett spektrum av geovetenskapliga discipliner med omfattande samarbeten med både nationella och internationella institutioner. Med denna kollektiva atmosfär bibehåller vi en positiv och stimulerande arbetsmiljö.

På Geologiska institutionen har vi utomordentlig infrastruktur och professionella anställda i flera stödfunktioner. Lunds universitet är en myndighet och som anställd finns särskilda fördelar, till exempel generös semester och hälsofrämjande förmåner, se mer på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Vid anställningens början förväntas doktoranden ha en universitetsexamen (masterexamen eller motsvarande) i geologi/geofysik eller ett nära angränsande naturvetenskapligt ämne.
 • Dokumenterade mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Forskningen som ska bedrivas inom ramen för projektet kommer eventuellt att innefatta laborativt arbete vid anläggningar utomlands och i fält. Det förväntas därför att doktoranden kan resa för att kunna utföra detta arbete.

Vi söker en kreativ person som trivs och kan känna sig hemma i en dynamisk forskningsmiljö. Forskningsprojektet kräver nära samarbete med internationella forskare och doktoranden ska kunna jobba självständigt. Doktoranden ska kunna utföra experiment, självständigt såväl som i grupp i samarbetsprojekt.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Dokumenterad erfarenhet av programmering, dataanalys, Bayesiansk statistik och data modellering.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom paleomagnetism, geomagnetism, paleolimnologi.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Utöver detta vill vi att det personliga brevet innehåller en sektion (ungefär en halv sida) som beskriver vilken forskningsinriktning du skulle önska fokusera på inom det större området geovetenskap. Den här korta texten vill vi ha för att kunna se hur dina vetenskapliga intressen ser ut och för att bedöma kreativitet. Den faktiska forskningen som projektet kommer att innefatta kan ha en helt annan inriktning.

Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis (om det finns vid ansökningstillfället) eller motsvarande, en kopia av masterexamensarbetet (eller motsvarande, eller en sammanfattning om arbetet inte är färdigt vid ansökningstillfället) samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg etc.). Var snäll och inkludera också kontaktinformation till en till tre referenser, rekommendationsbrev behövs inte i det här steget. Kandidater till tjänsten kommer att kallas till intervju före tillsättandet.

 

Vi uppskattar ditt intresse för vår tjänst och ser fram emot att få ta del av din fullständiga ansökan.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-06-01 eller som senast 2024-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/768
Kontakt
 • Andreas Nilsson, +46462223955
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb