Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Fysikalisk kemi omfattar forskning som rör molekylära frågor. De experimentella och teoretiska metoder som används härstammar ofta från fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med ett särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar tensider, polymerer och biomolekyler.

Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studien av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogeler, genom att kombinera spridningstekniker med reologi.

Arbetsuppgifter

Under projektets fyra år kommer doktoranden att använda pNIPAM-baserade mikrogeler som ett modellsystem för mjuka sfärer för att undersöka samspelet mellan ordning och resulterande makroskopiska egenskaper hos suspensionerna under flöde vid gränsytan mellan luft och vatten eller olja och vatten, och kompressibiliteten hos enskilda partiklar. Dessa partiklar har i stor utsträckning använts för att studera mjukhetens inverkan på fasbeteendet och flödesegenskaperna hos mjuka material. Vi kommer att kombinera gränsskiktsreologiska experiment med neutronreflektometri och mätningar av småvinkelneutron- och röntgenspridning vid grazing incidence. Dessa data kommer att kompletteras med datorsimuleringar för att få en fullständig karakterisering av strukturen hos micorgels under flöde vid gränssnitt.

De huvudsakliga målen för detta projekt är: (i) Undersöka form och arkitektur hos enskilda mikrogeler under flöde vid gränssnittet; (ii) Karakterisera strukturen hos gränssnittet under flöde; (iii) Undersöka strukturen hos det mikrogeltäckta gränssnittet med tids- och rumslig upplösning för att klargöra arten av de olika flödesregimer som rapporterats i litteraturen. På grund av bristen på undersökningar finns det ett underskott av universella modeller för att beskriva effekterna av mjukhet på flödesegenskaperna hos gränssnitt. Genom att använda ett väldefinierat modellsystem kan vi förstå de grundläggande principer som styr flödet av mjuka sfärer vid gränssnitt mellan vätska och vätska. Genom att exakt kvantifiera mjukheten med hjälp av parametrar som vi tidigare definierat kommer vi också att jämföra våra resultat med andra experiment på olika mjuka kolloider, såsom nanopartiklar med en enda kedja, polymerringar, stjärnliknande polymerer, antikroppar och biokompatibla nanopartiklar för att identifiera gemensamma trender. Dessutom kan våra resultat vara av intresse för en bättre förståelse av material som genomgår skjuvning under applicering, till exempel färger och läkemedelsleveranssystem.

Den totala projekttiden kommer att vara 4 år. Studenten kommer att introduceras till grunderna i gränsskiktsreologi och den första reologiska karakteriseringen kommer att utföras. Karakteriseringen kommer huvudsakligen att utföras med SAXS med hjälp av både de interna instrumenten och SAXS-maskinerna (coSAXS och ForMAX) vid MAX- IV, synkrotronen i Lund. Dessutom kommer vi under de fyra åren att utföra neutronexperiment vid storskaliga anläggningar i Europa och USA. Doktoranderna kommer också att tillbringa forskningsvistelser hos Scottis medarbetare i Tyskland, Frankrike, Schweiz, USA eller Italien.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra avdelningsuppgifter (högst 20 %).

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En masterexamen i fysik eller fysikalisk kemi.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Tidigare erfarenhet av storskaliga installationer.
 • Goda kunskaper och färdigheter som är relevanta för avhandlingsprojektet och arbetsuppgifterna.
 • Förmåga att arbeta självständigt och att formulera och ta itu med forskningsproblem.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Proved experience at large scale-facility using neutron or x-ray based techniques.
 • Bevisad förmåga att självständigt utföra analys av data som erhållits från neutron- eller röntgenexperiment.
 • Tidigare följde kurser i numerisk analys, strömningslära, experimentell fysik, statistisk fysik och materialfysik.
 • Erfarenhet av att använda Matlab/Python för dataanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan


Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/834
Kontakt
 • Andrea Scotti, andrea.scotti@fkem1.lu.se
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-03-20
Sista ansökningsdag 2024-04-10

Tillbaka till lediga jobb