Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter 

Målet för doktorandprojektet är att genomföra en djupgående jämförande analys av flyttningsfenotypen hos ett antal arter tättingar (sångfåglar) med fokus på beteendeanpassningar, kognition och fysiologi. Fundamentala skillnader i flyttningsprogrammet inkluderar aktivitetsmönster över dygnet, användning av sensorisk information for orientering och navigation, fysiologiska förändringar som fettpålagring och utbyte av information mellan individer. Resultaten från projektet kommer att besvara viktiga obesvarade frågor kring hur djur är anpassade till flyttning, genom att klargöra hur nedärvd information, inlärning, ekofysiologi och sociala interaktioner bidrar till fenotypisk variation i flyttningsstrategier hos sångfåglar.

Projektet inkluderar beteendestudier av burhållna sångfåglar i ett unikt högteknologiskt laboratorium designat specifikt för att studera beteenden och fysiologiska anpassningar till flyttning hos djur. Laboratoriet möjliggör studier av 24 individer samtidigt i sex oberoende experimentuppställningar där geofysisk information (dagslängd, magnetisk), optisk information, och ljud kan kontrolleras av datorer för att karaktärisera hur enskilda individer sångfåglar av olika arter reagerar på manipulationer av relevant information. Det experimentella arbetet involverar extraktion av beteendeinformation från en större databas där video och audio samlats in genom utveckling av algoritmer som bygger på de senaste metoderna inom artificiell intelligens. Vidare kommer det finnas möjlighet till implementering av sensor-kalibrering och utveckling av människa-maskin programvara för en ny anpassad batteriförsörjd och mobil plattform för datainsamling av djurs orientering i fält.

Detta är ett starkt tvärvetenskapligt projekt i nära samarbete med forskare vid Matematiska institutionen vid LTH och Lunds universitet och utgör en del inom profilområdet Naturlig och Artificiell Kognition (NAC) och eSSENCE nationellt forskningsprogram för avancerad digital teknologi. Samarbete med högteknologiska företag är att vänta. Projektet är lämpligt för kandidater med stark teknisk bakgrund och ett intresse för beräkningsbiologi, djurs beteenden och flyttning. Doktorandkurser kommer erbjudas för att bredda kunskapen inom både biologi och teknologi.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå/ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller  
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller 
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav: 

 • MSc inom teknikvetenskap, datavetenskap eller relaterade områden.
 • Erfarenheter av programmering och maskin-inlärning
 • Utmärkt förmåga till att uttrycka i sig i tal och skrift på engelska
 • Demonstrerad förmåga till problemlösning och självständigt arbete
 • Körkort
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. 
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter: 

 • Erfarenheter av analys av beteenden.
 • Erfarenheter av statistisk programmering och användning av Python och R.
 • Praktisk erfarenhet av att analysera video och audio.
 • Erfarenhet av arbete med djur och hantering av fåglar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/924
Kontakt
 • Susanne Åkesson, professor, +46462223705
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-04-15

Tillbaka till lediga jobb