Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Temat för detta doktorandprojekt är att testa centrala hypoteser inom livshistorie, telomer-ekologi och åldrande forskning i studier på sångfåglar. Detta innebär detaljerade studier av olika centrala livsstadier, t. ex. perioden som bo-unge och årligt återkommande påfrestande aktiviteter (reproduktionsinvestering, migrationskostnader (så som flygningsarbete, infektioner)), för att studera hur detta påverkar kroppen (t. ex. förkortning resp. förlängning av telomerer) och i slutändan åldrande och livstidsreproduktion. Nyckelfrågor är: Kan relativt moderata kostnader (t. ex. orsakade av infektioner, flyttnings- och häckningsarbete) skapa ’ärr’ som är ’dolda’ men ackumuleras i kroppen över livet för att till slut orsaka svårare problem som förkortar livet och reducerar fitness? Är förhållanden tidigt i livet avgörande för att sätta ”spelplanen” för sådana processer och för livshastighetsstrategi (pace-of-life)?

Doktoranden kommer att jobba i långtidsprojektet på trastsångarna vid sjön Kvismaren, Närke. Dels genom att samla in nya prover och data men även arbeta med material som redan samlats in under de 40 år som studierna på trastsångarna vid Kvismaren pågått. I Lund kommer det dagliga arbetet att innebära bl.a. laborationsarbete i DNA-labbet (DNA extraktion, qPCR analyser för att mäta telomerlängd, multiplex PCR för att undersöka förekomst av malariainfektioner) och arbete med statistiska analyser av stora långtidsdatamaterial. Varje år kommer doktoranden också att spendera flera månader med intensivt fältarbete i Kvismaren, vilket innebär dagliga besök och studier av alla sjungande hannar och häckande honor, att hitta alla bon, samla in blodprover från alla vuxna trastsångare och deras ungar, samt insamling av häcknings- och överlevnadsdata från alla individer. Projektet ger således doktoranden utmärkta möjligheter att lära sig tekniker i DNA-labbet, statistiska metoder och fältarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

Vi söker en motiverad kanditat med genuint intresse i zoologisk ekologi, beteende- och evolutionär ekologi. Den sökande skall ha:

 • en MSc i biologi, med specialisering inom zoologiska ekologi (animal ecology)/beteendeekologi och molekylär ekologi, eller ett närliggande ämnesområde,
 • utmärkta kunskaper i engelska, både vad gäller tal, läsförståelse och i skrift,
 • B-körkort,
 • erfarenhet och demonstrerad förmåga att utföra relevant laboratoriearbete: DNA extraktion, PCR och qPCR analyser,
 • demonsterard förmåga att utföra statistiska analyser i R och erfarenhet av statistiska analyser av livshistorie- och fitness data in kombination med DNA data (speciellt studier som inbegriper telomerlängd och malaria infektioner) är viktigt,
 • erfarenhet av fältarbete och fångst av småfåglar är mycket viktigt, och
 • hög motivation och ett djupt intresse för det beskrivna projektet är också av stor betydelse

Förutom de ovanstående kraven så kommer dokumenterad erfarenhet enligt följande att anses som mycket starka meriter för den sökande:

 • omfattande erfarenhet av fältarbete på trastsångare är en mycket viktigt extra merit
 • genomgången djuretisk kurs (för fåglar) med tillstånd att ta blodprov och sätta på miniatyrloggar på småfåglar är ett extra plus
 • Erfarenhet av qPCR-baserad analys av telomerlängd är också en mycket viktig extra merit

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen och det avsedda projektet.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1040
Kontakt
 • Dennis Hasselquist, professor, dennis.hasselquist@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-04-24

Tillbaka till lediga jobb