Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningsprojekt
Institutionen för psykologi söker en doktorand till forskningsprojektet "Hur hjärnan samspelar med våra ögonrörelser för att skapa nuet och återskapa det förflutna” (projektledare Docent Roger Johansson). 

Vårt episodiska minne gör det möjligt att mentalt återuppleva vårt förflutna med hög detaljrikedom. En avgörande aspekt i våra möjligheter att skapa sådana minnen är dock att vi endast kan tillgodogöra oss visuell information med högupplöst detaljrikedom i en väldigt liten del av vårt visuella fält. För att kompensera för denna begränsning behöver vi hela tiden flytta vårt visuella fokus till nya platser genom sekvenser av ögonrörelser. Det är dessa visuella ”samplingar” som utgör de pusselbitar som vi binder samman till meningsfulla händelser och som synkroniseras med specifika hjärnvågor när våra episodiska minnen skapas. Traditionell minnesforskning har dock i hög grad förbisett hur vi aktivt utforskar världen genom våra ögonrörelser och bygger därför nästan uteslutande på fynd ifrån experiment med statiskt tittande. Detta har lett till en kunskapslucka som behöver fyllas för att vi ska kunna förstå inlärning och minne bortom dagens förenklade och statiska modeller.

Det här forskningsprojektet syftar till att belysa hur hjärnan utifrån vårt visuella samplingsbeteende bygger upp sammanhängande mentala modeller av vår omgivning när vi skapar och återskapar minnen över tid. Projektet utnyttjar de senaste framstegen inom samregistrering av ögonrörelser (eye tracking) och elektroencefalografi (EEG), kombinerat med avancerade maskininlärningsmetoder, såsom multivariat mönsteranalys (MVPA). Den här kombinationen av forskningstekniker gör det möjligt att utforska hur neurala representationer utvecklas i relation till vårt blickbeteende och erbjuda unika möjligheter att förstå grunderna till de underliggande processer som länkar samman separata element till sammanhängande minnesrepresentationer.

Doktorandprojekt
Doktorandprojektet, som utgör en del av det ovan beskrivna forskningsprojektet, kommer att utformas och bestämmas i samarbete med projektledarna. Doktoranden kommer dock att ha stora möjligheter att påverka de slutgiltiga studiedesignerna. I den sista delen av doktorandstudierna förväntas doktoranden självständigt utveckla sina forskningsidéer. Sökande måste lämna in en forskningsplan som innehåller potentiella idéer och möjliga studier relaterade till aktuell forskning om episodiskt minne och blickbeteende.

Doktoranden förväntas ta en aktiv roll i alla skeden av forskningsprojektet. Doktoranden kommer att ansvara för att förbereda stimulusmaterial, utforma och programmera experiment, samla in och analysera beteendedata, ögonrörelse- och EEG-data, samt rapportera och presentera resultaten vid vetenskapliga sammankomster och i vetenskapliga tidskrifter.

Doktorandprojektet kommer att genomföras i samarbetet med medlemmar av forskarteamet i Lund Memory Lab. Det här forskarteamet specialiserar sig på tekniker med hög tidsupplösning, och kombinerar beteendestudier med samregistrering av EEG- och ögonrörelsedata tillsammans med avancerade maskininlärningstekniker. Lund Memory Lab, under ledning av Prof. Mikael Johansson, producerar forskning med internationell genomslagskraft i framkanten av nuvarande forskning om episodiskt minne. Handledning av doktorandprojektet kommer att utföras gemensamt av Dr. Roger Johansson och Prof. Mikael Johansson. Exempel på centrala arbeten relaterade till projektet ifrån Lund Memory Lab:

Johansson, R., Nyström, M., Dewhurst, R., & Johansson, M. (2022). Eye-movement replay supports episodic remembering. Proceedings of the Royal Society B, 289(1977), 20220964. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0964

Nikolaev, A. R., Bramão, I., Johansson, R., & Johansson, M. (2023). Episodic memory formation in unrestricted viewing. NeuroImage, 266, 119821. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119821   

Bramão, I., Jiang, J., Wagner, A. D., & Johansson, M. (2022). Encoding contexts are incidentally reinstated during competitive retrieval and track the temporal dynamics of memory interference. Cerebral Cortex, 32(22), 5020-5035. https://doi.org/10.1093/cercor/bhab529

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön på plats på institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Sökande bedöms med avseende på:

 • Tidigare erfarenhet och arbete inom ämnesområdet för doktorandprojektet. Företräde ges åt sökande med dokumenterad erfarenhet inom området kognitiv neurovetenskap, särskilt inom minnesforskning.
 • Kvaliteten och genomförbarheten i den föreslagna forskningsplanen. Tidigare arbete och erfarenhet beaktas vid bedömningen av forskningsplanen.
 • Tidigare erfarenhet av insamling och analys av EEG-data och/eller ögonrörelsedata.
 • Programmeringskunskaper (python, psychopy, matlab, fieldtrip, etc.).
 • Kvaliteten på tidigare skrifter, såsom masteruppsats, publicerade rapporter och andra relevanta forskningsresultat. 

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Lunds universitets sökportal. Ansökan ska göras på engelska och innehålla:

 • Personligt brev (max. 2 sidor) som innehåller en presentation av sökanden, viktiga kvalifikationer och en kort beskrivning av varför sökanden är intresserad av projektet.
 • Curriculum vitae.
 • Forskningsplan (max. 5 sidor) som behandlar potentiella forskningsfrågor i framkant av aktuell forskning om episodiskt minne och blickbeteende.
 • Intyg som visar att sökanden uppfyller behörighetskraven för antagning till forskarutbildning.
 • Två signerade referensbrev med kontaktuppgifter. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1057
Kontakt
 • Hannah Stén, HR-partner, hannah.sten@sam.lu.se
 • Sofia Bunke, Prefekt, +46462221537
 • Roger Johansson, Projektledare, roger.johansson@psy.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-10

Tillbaka till lediga jobb